Chci být členem

Nejdříve vám velice děkujeme za projevenou důvěru a věříme že být naším členem bude pro vás přínosem. Pro naše členy máme připravené různé bonusy ve formě slev např. při zápisu koní do české plemenné knihy, při účasti na svodech, dalším příjemným cenovým zvýhodněním je např. sleva na testování koní v laboratoři Genomia. Každý člen má možnost prezentovat své koně na různých veřejných akcí pořádaných v rámci celé České republiky a to zcela zdarma. Mezi námi najdete vysoce vzdělané chovatele, kteří jsou ochotni předávat své letité zkušenosti začínajícím chovatelům, dále díky vašemu členství získáte právo hlasovat a rozhodovat o činnostech spolku atd..

Aby vaše členství bylo schválené je potřeba vyplnit přihlášku a zaplatit členské příspěvky. Do spolku není přijatý každý. Náš spolek se snaží sdružovat majitele, chovatele a milovníky plemene irského coba, nikoliv lidi či firmy kteří by chtěli do spolku vstoupit za účelem prosazování své osoby, svých názorů, výrobků atd.. Z tohoto důvodu se odsouhlasují nový členové předsednictvem a žadateli o členství podají do 30 dnů písemné vyjádření.

Člen spolku má právo:

- účastnit se veškeré činnosti spolku ICSCR, volit radu spolku a další orgány spolku a být volen do těchto orgánů

- posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti spolku,

- předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku a žádat o jejich vyjádření

- užívat všech výhod a možností jež ICSCR svým členům poskytuje, pokud plní podmínky, které jsou stanoveny pro jejich udělení

- účastnit se všech akcí pořádaných ICSCR

- zúčastňovat se valných hromad


Člen spolku je povinen:

- řídit se stanovami a usneseními orgánů ICSCR

- napomáhat realizaci cílů ICSCR a podílet se na činnosti spolku

- platit členské příspěvky

- aktivně pracovat v orgánech a komisi ICSCR do kterých byl zvolen

- zachovávat členskou kázeň a dbát na dodržování zákonů

- svým chováním nepoškozovat dobré jméno ICSCR a nenarušovat dobré soužití v ICSCR

- hlásit změny údajů uvedených na přihlášce (příjmení, adresa, telefon, mail) v co nejkratší době

Členské příspěvky je nutno zaplatit nejpozději do 31.3. roku ve kterém se uplatňuje členství. Pokud členství není v dané lhůtě uhrazeno je platba členovi připomenuta emailem případně poštovní obsílkou. Současně je pozastaveno členství tj. odňat volební hlas do doby uhrazení členského příspěvku. O případném vyloučení rozhoduje valná hromada.

Zánik členství

Členství v ICS CR zaniká na základě oznámení člena spolku o ukončení členství ve spolku, dále úmrtím, vyloučením člena pro hrubé porušování stanov. Při ukončení členství na vlastní žádost, (člen toto rozhodnutí sdělí ICS CR písemně), úmrtím (v případě úmrtí člena ICS CR může být členství převedeno na jiného příslušníka rodiny, který je zákonným dědicem jestliže o členství v ICS CR požádá) nebo vyloučením se majetkově ICS CR se členem nevypořádává.

O vyloučení člena pro závažné porušení stanov a povinností člena ICS CR rozhoduje výbor ICS CR z vlastního podnětu, případně na návrh jiného člena nebo orgánu ICSCR. Výbor musí dát členovi možnost se hájit. Rozhodnutí o vyloučení z ICS CR musí být skutkově zdůvodněno a musí být členovi doručeno doporučeným dopisem. Proti rozhodnutí se může člen odvolat do 30-ti dnů ode dne doručení. Odvolání má odkladný účinek až do konání nejbližší VH, která o vyloučení rozhodne. Rozhodnutí VH o vyloučení člena je konečné a nelze se proti němu odvolat. Opětovné přijetí takového člena je možné nejdříve po uplynutí jednoho roku od rozhodnutí o vyloučení za předpokladu, že důvody vyloučení pominuly nebo se takový člen za své jednání písemně omluvil. O opětovném přijetí vyloučeného člena rozhoduje výbor v případě jeho vyloučení výborem nebo VH, v případě, že byl vyloučen VH.