Chci být členem

Nejdříve vám velice děkujeme za projevenou důvěru a věříme že být naším členem bude pro vás přínosem. Pro naše členy máme připravené různé bonusy ve formě slev např. při zápisu koní do české plemenné knihy, při účasti na svodech, dalším příjemným cenovým zvýhodněním je např. sleva na testování koní v laboratoři Genomia. Každý člen má možnost prezentovat své koně na různých veřejných akcí pořádaných v rámci celé České republiky a to zcela zdarma. Mezi námi najdete vysoce vzdělané chovatele, kteří jsou ochotni předávat své letité zkušenosti začínajícím chovatelům, dále díky vašemu členství získáte právo hlasovat a rozhodovat o činnostech spolku atd..

Aby vaše členství bylo schválené je potřeba vyplnit přihlášku a zaplatit členské příspěvky. Do spolku není přijatý každý. Náš spolek se snaží sdružovat majitele, chovatele a milovníky plemene irského coba, nikoliv lidi či firmy kteří by chtěli do spolku vstoupit za účelem prosazování své osoby, svých názorů, výrobků atd.. 

STANOVY - Článek III.

Členství ve spolku

 1. Členem spolku mohou být fyzické osoby starší 18ti let a právnické osoby respektující stanovy spolku.
 2. Členství členů vzniká rozhodnutím výboru či členské schůze o přijetí uchazeče na základě jeho přihlášky. Přihláška může být poslána poštou nebo online přes spolkový web. Každá přihláška musí obsahovat jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, datum narození, funkční e-mailovou adresu uchazeče. V případě, že uchazeč pošle svou přihlášku poštou, musí být datována a vlastnoručním podpisem podepsaná. Součástí přihlášky musí být vždy opět datovaný a vlastnoručně podepsaný souhlas se zpracováním osobních údajů. Vzorovou přihlášku a souhlas najde žadatel na spolkovém webu.
 3. V případě, že zájemce o členství žádá na členské chůzi, o přijetí v tomto případě rozhodne hlasování a usnesení je přijato, vysloví-li s ním souhlas nadpoloviční většina přítomných členů. Nově přijatý člen má zprávo ihned hlasovat a rozhodovat o věcech spolku, za předpokladu, že ihned na místě uhradí své členství.
 4. V případě, že žadatel nežádá na členské schůzi, musí své písemnosti zaslat poštou na sídlo spolku nebo odeslat online přes spolkový web..
 5. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí za člena spolku musí být doručeno uchazeči písemně nebo elektronicky a to do 30 dnů od převzetí přihlášky.
 6. Nově přijatý člen je povinen uhradit do 30 dnů ode dne doručení členský příspěvek za kalendářní rok, v němž došlo ke vzniku členství. Marným uplynutím této lhůty členství zaniká.
 7. Proti rozhodnutí o nepřijetí není přípustný žádný opravný prostředek.
 8. Nikdo nesmí být nucen k účasti ve spolku a nikomu nesmí být bráněno vystoupit z něho.
 9. Na přijetí za člena spolku není právní nárok.
 10. Členové spolku neručí za jeho dluhy.
 11. Člen spolku má právo zejména:
 • účastnit se činnosti spolku,
 • volit orgány spolku a být volen do těchto orgánů,
 • hlasovat na členské schůzi,
 • účastnit se akcí pořádaných spolkem, využívat zvýhodněné ceny určené pro členy spolku a využívat služeb poskytovaných spolkem,
 • předkládat návrhy, připomínky a podněty orgánům spolku.

12. Výkon práv spojených se členstvím ve spolku se pozastavuje:

 • po dobu, po kterou je člen v prodlení se zaplacením členského příspěvku,
 • ode dne zahájení řízení o vyloučení člena ze spolku do jeho skončení.

13. Člen spolku je povinen zejména:

  • dodržovat platné právní předpisy,
  • dodržovat tyto stanovy a rozhodnutí orgánů spolku,
  • hájit zájmy spolku a přispívat k plnění účelu spolku,
  • hradit členské příspěvky,
  • svým slušným a čestným jednáním přispívat k budování dobrého jména spolku,
  • oznamovat výboru neprodleně všechny skutečnosti, které mají nebo mohou mít za následek ztrátu předpokladů pro členství ve spolku,
  • oznamovat výboru neprodleně všechny změny týkající se jména, adresy trvalého bydliště a e-mailové adresy;
  • udržovat funkční e-mailovou adresu, na kterou je možné členu doručovat elektronické zprávy.

  14. Členství zaniká

  • doručením písemného oznámení člena o vystoupení,
  • nezaplacením členských příspěvků ani v přiměřené dodatečné lhůtě a to po předchozím písemném upozornění ze strany výboru spolku. Toto písemné oznámení připraví a odešle na uvedenou e-mailovou adresu člen výboru a to pokladník,
  • úmrtím, zánikem právnické osoby - člena spolku, zánikem spolku,
  • porušováním povinností vyplývajících z členství, kdy byl člen upozorněn na toto porušování a zároveň byl požádán o nápravu v odpovídající lhůtě a člen nápravu nezjednal ani po výzvě výboru spolku. Výzva se nevyžaduje, nelze-li porušení povinností odčinit nebo způsobilo-li spolku zvlášť závažnou újmu;
  • na základně podaného podmětu ze strany výboru, revizní komise a kteréhokoliv člena. Podmět může být podán ústně či písemnou formou, v podmětu musí být uvedeny okolnosti osvědčující důvod pro vyloučení; písemný podmět musí být zaslán na adresu spolku nebo e-mailovou adresu spolku. V případě podání ústního podmětu kontaktuje stěžovatel jakoukoliv osobu z výboru či revizní komise,
  • zánikem členství ve spolku nevzniká bývalému členovi nárok na vrácení jakýchkoliv uhrazených členských příspěvků.

  15. O ukončení členství a vyloučení člena může rozhodnout pouze výbor spolku.

  16. Výbor spolku má dále právo odvolat člena výboru či člena revizní komise z jeho funkce a to ihned po zjištění porušení svých povinností vyplývající ze své funkce a členství ve spolku.

  17. Člen, proti kterému podmět či odvolání směřuje, má příležitost se s návrhem na vyloučení či odvolání seznámit, žádat o jeho vysvětlení a uvést i doložit vše, co mu je k prospěchu.

  18. Člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení či odvolání v písemné formě navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení či odvolání přezkoumala revizní komise. Návrh na přezkum rozhodnutí o vyloučení nemá odkladný účinek. Návrh člena musí mít písemnou formu, musí být odůvodněn a doručuje se spolku na adresu sídla nebo na spolkový e-mail . Revizní komise rozhodne o návrhu člena do 30 dnů od doručení. Revizní komise zruší rozhodnutí o vyloučení či odvolání člena, odporuje-li vyloučení zákonu nebo stanovám.