Každý český chovatel irských cobů by měl mít svého koně zapsaného v české plemenné knize.

Plemenná kniha (PK) je elektronická evidence zapsaných koní na žádost majitele. Jedná se o majitele, kteří mají zájem se podílet na kvalitním a legálním chovu irských cobů v České republice. V současné době je plemenná kniha stále otevřená a lze do ni zapsat jedince bez původu, který odpovídá fyzicky i psychicky standardu Irish cob. POZOR, ale zápis koní se řídí řádem plemenné knihy.

Velice důležité je si uvědomit a to již při nákupu co od koně očekáváte. Chtete koně na rekreační jezdění, chystáte se zařadit mezi chovatele a podílet se plemenitbě, chcete chovat hříbata atd..

Náš spolek doporučuje kupovat koně pouze od renomovaných chovatelů, kteří nabízejí kvalitní chov s původem. Díky tomu budete mít jistotu že i váš kůň je opravdu irský cob. Náš spolek pro vás připravil samostatnou sekci CHOVATELÉ, kde můžete najít zajímavé kontakty na kvalitní chovatele a né překupníky.


Co musím mít za doklady, abych mohl zapsat koně do PK?

 • Každý kůň musí být evidovaný v ústřední evidenci koní ČR.
 • Průkaz koně, kde budete uveden jako majitel(ka) koně.
 • Dále se může stát, že se svým koněm budete muset na svod a následně doložit doklady potvrzující původ koně, výsledek vyšetření na PSSM, doložení DNA atd..

Vše záleží na tom do jakého oddílu plemenné knihy bude Váš kůň zapsán.

PK je rozdělena do několika oddílů a to podle řádu plemenné knihy.

 1. HLAVNÍ PLEMENNÁ KNIHA (HPK) hřebců a klisen 

V tom to oddílu jsou zapsaní koně pro chov nejcenější.

 • Všichni hřebci včetně importovaných i zařazených do chovu v zahraničí, musí být znovu předvedeni a ohodnoceni na oficiální Inspekci hlavního svodu ICS CR a splnit všechny podmínky pro zařazení do chovu v ČR.
 • Klisny které byly již uznání do chovu a to v mateřské popřípadě dceřinné plemenné knize spadající pod mateřskou PK ICS Ireland. V tomto případě se jejich hodnocení ze svodů automaticky převádí do české PK a nemusí se zúčastnit svodu pořádaného naším spolkem ICS CR, ale musí doložit potřebné dokumenty. 
  • u plemenného hřebce, musí majitel doložit potvrzení o původu, stanovený genotyp (DNA), potvrzení licentace, vyšetření na PSSM1 s výsledkem N/N (Negativní/negativní). Na žádost majitele je plemenný hřebec zapsán do rejstříku plemeníků a je mu zaslán připouštěcí rejstřík a připouštěcí lístky.  
  • u klisen je potřeba doložit původ, výsledky ze svodu, genotyp DNA a vyšetření na PSSM1 s výsledkem N/N (Negativní/negativní).
 • Hřebci a klisny, kteří se zúčastnili svodu pořádaného naším spolkem ICS CR a byli doporučeni chovatelskou komisí na základě bodového výsledku a zároveň majitelé doložili původ a to nejméně jedné generace, stanovený genotyp (DNA) a výsledky vyšetření PSSM1 s výsledkem N/N (Negativní/negativní).2. PŘÍPRAVNÝ oddíl plemenné knihy tzv. pomocná PK (POPK)

Všichni hřebci i klisny se musí zúčastnit svodu pořádaného naším spolkem ICS CR.

 • Hřebci i klisny kteří nejsou zapsaní v žádné plemenné knize irského coba, kteří byli na svodu doporučeni chovatelskou komisí a jejich bodové hodnocení nebylo nižší než 54bodů. Hřebci i klisny mohou být bez původu nebo s jednostranným původem.
 • Importovaní hřebci i klisny,  kteří byli uznání do chovu v hlavní popřípadě dceříné plemené knize spadající pod PK ICS Irelan a byli doporučení chovatelskou komisí na svodu a jejich bodové hodnocení nebylo nižší než 54bodů. Hřebci i klisny mohou být bez původu nebo s jednostranným původem.
 • Dále jsou zde zapsaní hřebci i klisny, kteří byli na svodu doporučeni chovatelskou komisí, jejich bodové hodnocení bylo vyšší než 59 bodů, ale koně mají pouze jednostranný původ a nebo jsou zcela bez původu. 
 • Hřebci musí doložit výsledky na vyšetření PSSM1 u klisen toto vyšetření není povinné pouze doporučenné.

Bodové výsledky jsou stejné jak pro hřebce tak i klisny: 

 • Elitní = 1. prémie od 61 bodů výš pro těžký typ a od 60 bodů výš pro střední typ (uchovněn)
 • Neelitní = 2. prémie od 54 bodů do 60 včetně pro těžký typ a od 54 bodů po 59 včetně pro lehký typ (uchovněn) 

3. REGISTR pro hřebce, valachy a klisny

Všichni hřebci, klisny i valaši se musí zúčastnit svodu pořádaného naším spolkem ICS CR. 

 • Zúčastnili se svodu a  chovatelská komise nedoporučila zařadit koně do chovu a jejichž bodové ohodnocení bylo 53 bodů a méně. 
 • Hřebci co neprošli licentací pro plemenitbu.
 • A koně kteří byly vybraní do programu křížení.


Bodové výsledky jsou stejné jak pro hřebce, valachy tak i klisny:  

 • Bez prémie = 53 bodů a méně, kůň není zařazen do plemenitby (nechovný).
 • Případným potomkům těchto klisen nebude vydáno potvrzení o původu s plemennou příslušností IC a potomci nejsou zapsáni do PK.
 • Hřebci se nesmí podílet na plemenitbě! V případě že ano, jedná se o černou plemenitbu.4.REGISTR HŘÍBAT 

 • Automaticky jsou zapisována narozená hříbata rodičů, kteří jsou zapsaní v České plemenné knize a jsou zařazeni v hlavním či přípravném oddíle plemenné knihy. 
 • Tyto hříbata jsou zapisována na základě označení a registrace českým inspektorem (pověřeným pracovníkem provádějícím označování u firmy Equiservis konzulent, s.r.o.). Pověřený inspektor hříbě popíše, očipuje a potvrdí připouštěcí listek. Dále majitel zajistí testy DNA (genotyp) a paternitu, které musí být doloženy ještě před vystavením průkazu koně. Vzorky může odebrat inspektor chovu při popisu a čipování nebo veterinární lékař, který potvrdí žádost. Po doložení potřebných dokumentů je hříběti vystaven průkaz původu a je vedeno v PK  (registr hříbat). 

Adresa pro zaslání zeleného připouštěcího listu: ASCHK, U hřebčince 479, 397 01 Písek


 • V případě, že nesplňujete podmínku zapsaní obou rodičů v české plemenné knize, musíte s klisnou a hříbětem na svod pořádaný naším spolkem. Svody se pořádají 2x do roka. 

U hříběte se hodnotí:

 • Plemenný typ, presentace a exteriér (hlava, krk, rameno, hruď, linie hřbetu, hřbet, záď, přední končetiny, zadní končetiny, rousy, hříva, ocas, tělo, kohoutek)
 • Mechanika pohybu (krok, klus)
 • Charakter

Bodové výsledky:  1. Prémie - známky vyšší než 60 bodů včetně, 2. Prémie - známky vyšší než 54 bodů včetně, bez prémie- známky rovno 53 bodů a nižší.


Na svodech se zapisuje hodnocení inspektorů do dvoujazyčných dokumentů, které byli schváleni mateřskou PK ICS Ireland (HSI).

Ve Zkušebním řádu jsou uvedeny zásady a pravidla pro posuzování exteriéru a mechaniky pohybu koně. Hodnotitelem na svodech je inspektor typu 1 a typu 2, který má oprávnění posuzovat plemeno irského coba a byl schválen mateřskou PK ICS Ireland (HSI). Ve formulářích jsou uvedené znaky hodnoceny 5 bodovou škálou. Nejvyšší počet možných bodů je 85, přičemž známky za chody (krok a klus) se sečtou a vydělí dvěma. 

Zde si můžete prohlédnout hodnotící formulář, který se používá při svodech (nový formulář bude doplněn).