Zápis z mimořádné valné hromady 2017

10.12.2017

Valná hromada ICSCR - zápis

Datum konání: 10. 12. 2017

Místo konání: Praha, restaurace Maximum

Účast: 8 (+8 účastníci na základě plné moci)

Valná hromada (VH) začala přivítáním všech účastníků slečnou Barborou Pihávkovou. Všichni účastníci se podepsali na prezenční listinu a byli seznámeni s programem VH.

  1. Proběhlo hlasování o přijetí nových členů.

Jednohlasně bylo rozhodnuto o přijetí nově zapsaných členů, kterými jsou paní Válová, pan Vála, paní Typltová a paní Steinsová.

Dále do spolku chtěla vstoupit paní Marta Novotná, která nebyla přijata výsledkem hlasování PRO 6, PROTI 9.

Po odhlasování proběhla diskuze, kdy byla paní Novotná vyzvána, aby se obhájila a vysvětlila celou historii své práce na vzniku plemene IC v ČR a vysvětlila spoustu neshod s lidmi, kteří v té době spolupracovali a odešli z různých důvodů. Po vyslechnutí VH došla k závěru, že zkušenosti paní Novotné jsou pro klub přínosem a do budoucna připustila myšlenku navázání spolupráce.

1) Volba orgánů mimořádné VH (předsedy, zapisovatele, osoby pověřené sčítáním hlasů).

Předsedou mimořádné VH byla zvolena slečna Barbora Pihávková (výsledek hlasování PRO 7, PROTI 0, ostatní se zdrželi). Zapisovatelem byla zvolena slečna Pavlína Žďánská a sčítání hlasů paní Lenka Nováková (výsledky obou hlasování PRO 15, PROTI 0, 1 se zdržela).

2) Rezignace dosavadní paní předsedkyně, paní Markéty Süszové.

3) Návrh na odvolání paní Petry Kolertové

VH se podrobně zabývala návrhem na odvolání paní Petry Kolertové z důvodu zaslání dopisu na prezídium ASCHK panu Dražanovi a panu Políčkovi, paní víceprezidentce Lence Gotthardové z národního hřebčína Kladruby nad Labem a bývalé předsedkyni Markétě Süzsové. V dopise se paní Kolertová snažila poukázat na vedení a pochybení spolku ICS CR. Vzhledem k závažnosti podané stížnosti, byla na VH tato záležitost řádně prošetřena a dospěla k názoru, že podaná stížnost byla opodstatněná. VH se shodla že paní Kolertová jednala v zájmu dobrého jména spolku a chtěla poukázat na nekorektní jednání členky Gabriely Rotové. Paní Rotová bývalá místopředsedkyně dlouhodobě jednala v rozporu s řádem IC, se stanovami i se zájmy ICS CR. VH jednohlasně odsouhlasila odvolání paní Gabriely Rotové z pozice místopředsedkyně spolku a také na vyloučení, jako člena spolku.

4) Vznesená námitka na výsledek podzimního svodu v Pardubicích, týkající se klisny paní Rotové jménem Amerika Zonda. VH hromada tu to námitku akceptovala a zavázala se jí prošetřit a následně vydat rozhodnutí.

5) Volba nových členů předsednictva, revizní komise a rady plemenné knihy pro příští období s tímto výsledkem:

VOLBA PŘEDSEDNICTVA pro příští období:                                                                                          Předseda předsednictva, Kamila Válová                                                                                                pro: 15                                                                                                                                                      proti: 0                                                                                                                                                  zdrželi se: 1

Místopředseda předsednictva, Iveta Hladká                                                                                              pro:15                                                                                                                                                            proti: 0                                                                                                                                  zdrželi se: 1

Člen předsednictva, Lenka Nováková                                                                                                          pro:15                                                                                                                                                        proti: 0                                                                                                                                        zdrželi se: 1

Člen předsednictva, Petra Kolertová                                                                                                          pro: 15                                                                                                                                                            proti: 0                                                                                                                                                  zdrželi se: 1

Člen předsednictva, Pavlína Žďánská                                                                                                      pro: 15                                                                                                                                                              proti: 0                                                                                                                                                    zdrželi se: 1

Pokladník, Pavlína Žďánská                                                                                                                        pro: 15                                                                                                                                                        proti: 0                                                                                                                                                      zdrželi se: 1

VOLBA REVIZNÍ KOMISE:

Člen revizní komise, Barbora Pihávková                                                                                                  pro: 15                                                                                                                                                      proti: 0                                                                                                                                                  zdrželi se: 1

Člen revizní komise, Jiří Hrdlička                                                                                                          pro:15                                                                                                                                                            proti: 0                                                                                                                                                  zdrželi se: 1

Člen revizní komise, Klára Šestáková                                                                                                          pro:15                                                                                                                                                            proti: 0                                                                                                                                                  zdrželi se: 1

VOLBA RADY PLEMENNÉ KNIHY:

Člen rady plemenné knihy, Barbora Pihávková                                                                                          pro: 15                                                                                                                                                        proti: 0                                                                                                                                                      zdrželi se: 1

Člen rady plemenné knihy, Jiří Hrdlička                                                                                                        pro:15                                                                                                                                                          proti: 0                                                                                                                                                  zdrželi se: 1

Člen rady plemenné knihy, Ing. Štěrbová                                                                                                    pro: 15                                                                                                                                                      proti: 0                                                                                                                                                  zdrželi se: 1

VH rozhodla, že rada plemenné knihy bude znovu projednána a následně proběhne nová volba členů RPK a to na řádné valné hromadě roku 2018.

5) Dalším bodem jednání spolku byla změna Řádu plemenné knihy. Členové spolku se vzájemně dohodli a rozdělili si jednotlivé úkoly, které povedou k ujasnění a změně ŘPK. Toto téma bude dále diskutováno a dořešeno na řádné valné hromadě roku 2018.

6) Spolek pověřil správou webových stránek paní Lenku Novákovou. Členové spolku se dohodli na tvorbě nových webových stránek pod starou doménou www.icscr.cz

7) Vzhledem k platbám, které ještě spolek bude zasílat a na které čeká během prosince 2017, budou kompletní informace o hospodaření prezentovány na jarní řádné valné hromadě spolku. Daňové přiznání bude, jako každý rok, podáno v řádném termínu do konce března 2018.

8) Diskuse o akcích pořádaných Spolkem chovatelů IC v roce 2018 se přesouvá na termín konání řádné valné hromady, a to z důvodu zatím nedořešených financí, které bude mít spolek k dispozici pro rok 2018


Poděkování všem zúčastněným a ukončení Valné hromady.