Zápis z valné hromady 2017

11.03.2017

Valná hromada ICSCR - zápis

Datum konání: 11. 3. 2017

Místo konání: Humpolec, restaurace Černý kůň

Účast: 11 (+ 2 účastníci na základě plné moci)

Předsedkyně, paní Markéta Süszová, přivítala všechny účastníky a seznámila s programem VH.

 1. Na úvod VH proběhlo hlasování o přijetí nových členů. Jednohlasně bylo rozhodnuto o přijetí všech nově zapsaných členů. Novými členy tedy jsou ...

 2. Následně byly představeny všechny akce pro rok 2017 a proběhla diskuse k jednotlivým akcím. Všechny aktuální informace budou vyvěšeny na webových stránkách spolku a informace ke speciálním výstavním třídám jsou přístupné na internetových stránkách www.svtinfo.cz. Chystanými akcemi pro rok 2017 jsou:

 • Seminář Working Hunter pony + I. Jarní šampionát SVT, 27. - 28. 5. 2017, Litohošť

 • Jarní svod ICSCR (datum i místo konání budou uveřejněny na webových stránkách www.icscr.cz)

 • Pardubice, výstava Koně v akci 2017, 2. - 3. 9. 2017 (v rámci výstavy proběhne i podzimní svod IC)

 • Lysá nad Labem, 15. -17. 9. 2017

 • Olomouc, 5. 8. 2017

 • Nebanice

 • Lhota u Staré Boleslavi

 • Výstava Plasy 2017

 • Koně pro Kapku naděje, areál nemocnice Bohnice, 22. 7. 2017

V rámci diskuse ohledně plánovaných akcí proběhlo hlasování o nové výši poplatků za účast na svodu. Původní výše poplatků činila 400,- pro členy spolku a 800,- pro nečleny. Návrh nové částky ve výši 1000,- pro členy a 1500,- pro nečleny za účast jednoho koně na svodu byl odhlasován. 12 členů hlasovalo PRO, jeden člen PROTI.

 1. Třetím bodem jednání byly výkonnostní zkoušky pod sedlem, které budou uskutečněny nejdříve v rámci podzimního svodu v Pardubicích.

 2. Dalším bodem jednání bylo měření koní. Spolek již v současné době vlastní měřidlo. Od r. 2017 bude měření koní + lineární popis koně povinnou součástí svodu, což bylo jednohlasně schválenou VH (13 hlasů PRO). Měření koní bude provádět paní Gabriela Rotová, která absolvovala kurz Lineární popis koně, případně bude požádán pozvaný veterinární lékař.

 3. Paní předsedkyně navrhla paní Pavlu Zůbkovou jako nového správce webových stránek spolku. VH návrh odsouhlasila (13 PRO) a paní Zůbková převezme správu webových stránek, kterou doposud prováděl pan Miroslav Süsz. Veškeré informace ke zveřejnění na webu budou stále zasílány přímo paní Markétě Süszové, která je bude dále distribuovat na paní Zůbkovou.

Dále proběhla na VH diskuze ohledně zviditelnění (propagace) Irského coba v časopise vydávaném ASCHK. Všechny členy tímto spolek prosí o případné zasílání pozvánek, článků a dalších možných zajímavostí, které by bylo možné v časopise uveřejnit.

O akcích spojených s tématem hiporehabilitace bude spolek včas informovat. Nejbližší akce bude plánována nejdříve na měsíce říjen-listopad 2017.

 1. Dalším významným tématem, diskutovaným VH byl majetek spolku. Z důvodu ztráty vlajek, banneru a startovních čísel během minulých akcí, předsednictvo navrhlo a VH jednohlasně rozhodla o zapůjčování majetku spolku pouze oproti záloze ve stanovené výši 500,-.

 2. Pro rok 2017 zůstávají členské příspěvky ve výši 500,-.

Do konce března 2017 spolek odevzdá daňové přiznání za rok 2016.

Předsednictvo dále informovalo o přepracování stávajících (nevyhovujících) formulářů, které evidují informace o hodnocení koně během svodu.

 1. VOLBA předsednictva pro příští tříleté období:

Předseda předsednictva, Markéta Süszová pro: 11

proti: 0

zdrželi se: 2

Místopředseda předsednictva, Gabriela Rotová pro:12

proti: 0

zdrželi se: 1

Člen předsednictva, Petra Kolertová pro:12

proti: 0

zdrželi se: 1

Člen předsednictva, Dominika Marková pro:12

proti: 0

zdrželi se: 1

Člen předsednictva, Pavlína Žďánská pro:12

proti: 0

zdrželi se: 1

Pokladník, Pavlína Žďánská pro:12

proti: 0

zdrželi se: 1

VOLBA REVIZNÍ KOMISE:

Z důvodu odstoupení stávajících členů revizní komise VH volí nové členy:

Člen revizní komise, Jiří Hrdlička pro:12

proti: 0

zdrželi se: 1

Člen revizní komise, Iveta Hladká pro:12

proti: 0

zdrželi se: 1

Člen revizní komise, Klára Šestáková pro:12

proti: 0

zdrželi se: 1

VOLBA INSPEKTORA CHOVU

Jelikož funkce inspektora chovu není definována v řádu plemenné knihy, hlasovala VH o zrušení této funkce. Zrušení funkce bylo odsouhlaseno všemi 13 účastníky.

VOLBA RADY PLEMENNÉ KNIHY

Z důvodu odstoupení dvou členů z Rady plemenné knihy navrhla VH nové členy.

Člen Rady plemenné knihy, Ing. Hana Štěrbová pro:13

proti: 0

zdrželi se: 0

Člen Rady plemenné knihy, Markéta Süszová pro:12

proti: 0

zdrželi se: 1

Člen Rady plemenné knihy, Barbora Pihávková pro:12

proti: 0

zdrželi se: 1

 1. Paní předsedkyně poděkovala všem zúčastněným a ukončila Valnou Hromadu.