Návrh Volebního řád

VOLEBNÍ ŘÁD Spolku chovatelů Irských cobů, z.s.

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 • Volební řád (dále jen "volební řád") upravuje pravidla pro volbu orgánů Spolku chovatelů Irských cobů z.s.
 • Volby se řídí Stanovami Spolku chovatelů Irských cobů (dále jen "stanovy") a volebním řádem.

II. OBECNÁ PRAVIDLA VOLEB

 • Volby do orgánů Spolku chovatelů Irských cobů se konají vždy jako tajné.
 • Člen spolku může uplatnit svůj hlas pouze osobně, pokud je při volbě přítomen a má zaplacené členské příspěvky na daný kalendářní rok. Svůj hlas uplatňuje svobodně podle svého svědomí a nemůže být při svém rozhodování vázán vůlí jiné osoby či orgánu.
 • Kandidovat ve volbách do orgánů Spolku chovatelů Irských cobů může pouze člen Spolku chovatelů Irských cobů a to pouze pokud má zaplacené členské příspěvky na daný kalendářní rok.
 • Volen může být i kandidát, který není přítomen na jednání, ale svou nepřítomnost musí předem řádně omluvit a to jméně 3 hodiny před zasedáním členské schůze.
 • Kandidatura do více orgánů Spolku chovatelů Irských cobů není možná.
 • Při volbě hlasovacími lístky je za platný považován takový hlas, který pro příslušnou funkci volí odpovídající počet kandidátů, dle uvedeného počtu na hlasovacím lístku. Jestliže člen spolku označí více či méně kandidátů, je hlas neplatný.
 • Platnost hlasu se posuzuje pro každou volbu zvlášť.
 • Zvolen je ten kandidát, který získal nejvyšší počet hlasů. Kandidát, který nezískal ani jeden hlas nemůže být zvolen.
 • Při rovnosti počtu hlasů rozhodne členská schůze veřejným hlasováním o tom, kdo z kandidátů má přednost.

III. VOLEBNÍ A VOLENÉ ORGÁNY

 • Volebními orgány, které se podílejí na přípravě a řízení voleb jsou:
 • členská schůze,
 • výbor Spolku chovatelů Irských cobů,
 • volební komise.
 • Volenými orgány spolku na období 5 let jsou:
 • Výbor Spolku chovatelů Irských cobů (dále jen "výbor"),
 • Revizní komise Spolku chovatelů Irských cobů (dále jen "revizní komise"),

IV. VÝBOR

 • Výbor je zodpovědný za přípravu pozvánky, kandidátních listin, zajištění a přípravy odpovídajícího místa pro volby.
 • Členství ve výboru není překážkou v kandidování v týchž volbách.

V. VOLEBNÍ KOMISE

 • Volební komise je zodpovědná za vlastní průběh voleb.
 • Volební komise má 3 členy, kteří si ze svého středu volí předsedu.
 • Členství ve volební komisi není překážkou v kandidování v týchž volbách.
 • Kandidáty navrhuje výbor, který může na seznam dosadit 1 člena ze svého středu a 2 navrhne z přítomných členů jednání členské schůze.

VI. PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ NA KANDIDÁTY

 • Z návrhů na kandidáta musí být zřejmé, kdo kandiduje a do jakého orgánu spolku.
 • Návrhy na kandidáty mohou podávat zejména:
 • Předseda Spolku chovatelů Irských cobů,
 • Výbor Spolku chovatelů Irských cobů,
 • jednotlivý člen Spolku chovatelů Irských cobů.
 • Každý návrh na kandidáta musí obsahovat:
 • Písemný souhlas daného kandidáta, že zcela dobrovolně a bez nátlaku kandiduje a souhlasí s volbou do orgánů spolku viz. přihláška.
 • Souhlas s podmínkami pro zpracování osobních údajů. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).

VII. KVALIFIKACE KANDIDÁTŮ

(1) Pro funkci člena výboru a revizní komise jsou nutné zejména tyto požadavky:

 • dovršení věku 18 let v době konání voleb,
 • občanská bezúhonnost,
 • členství ve spolku.

VIII. PŘÍPRAVA VOLEB

 • Volby se organizují podle potřeby a tak, aby se platná volba uskutečnila před koncem funkčního období jeho členů.
 • Termín voleb a termín přihlášek jednotlivých kandidátů vyhlásí Výbor a to formou pozvánky, kterou uveřejní na spolkovém webu www.icscr.cz a na funkčním facebookovém profilu spolku vždy minimálně 14 dní před volbami.
 • Návrhy na kandidáty pro volby do orgánů Spolku chovatelů Irských cobů musí být podány on-line pomocí přihlášky na spolkovém webu www.icscr.cz nebo písemně poštou na adresu spolku.
 • Výbor shromáždí všechny návrhy na kandidáty pro příslušné volby a zařadí všechny včas a řádně podané návrhy na kandidátní listiny.
 • Přihláška jednotlivých kandidátů musí být podána včas a to nejpozději 48 hodin před konanými volbami.
 • Přihlášky podané po uvedeném termínu budou zamítnuté a nebudou zařazeny do kandidátní listiny. O této skutečnosti je navrhovatel (kandidát) vyrozuměn.
 • Přihlášky podané včas, které však nesplňují některý z požadavků, nebudu zařazené mezi platné a zároveň nebudou uvedené v kandidátní listině.
 • Kandidátní listiny připraví Výbor a předá je předsedovi volební komise v den volby.
 • Kandidátní listiny musí obsahovat do jakého orgánu a funkce kandidát kandiduje.

IX. PRŮBĚH VOLEB

 • Pověřený člen výboru předá předsedovi volební komise vzor kandidátní listiny, který se stane součástí zápisu voleb. Tím činnost výboru končí.
 • Volební komise jedná ústy svého předsedy. Ten přečte návrh kandidátky.
 • Před zahájením voleb projedná kandidátky v diskuzi. V diskuzi se každý z kandidátů představí. V jeho nepřítomnosti ho může představit pověřený člen spolku na základě plné moci, která nemusí být úředně ověřená.
 • Při tajné volbě každý přítomný člen spolku (volič) obdrží jeden hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku označí zatrhnutím odpovídající počet kandidátů na jednotlivé pozice ve volených orgánech a odevzdá volební lístek členům volební komise. Volební komise hlasovací lístky překontroluje a hlasy pro jednotlivé kandidáty sečte.
 • Předseda volební komise seznámí přítomné s výsledkem voleb, jmenovitě a podle počtu získaných hlasů. Pokud vzniknou nejasnosti nebo bude podán protest, bude tu to situaci volební komise řešit okamžitě. Volební komise řádně vysvětlí vzniklou nejasnost a v případě podání protestu vydá okamžité rozhodnutí o podaném protestu. Protest lze vznést pouze v průběhu voleb, nikoliv po skončení voleb. Na protest vznesený po ukončení zasedání nebude brán zřetel.
 • Ve prospěch neobsazených míst, nebo když dva či více kandidátů získá shodný počet hlasů, se může konat druhé kolo voleb, kterého se účastní pouze kandidáti, kteří nebyli v prvním kole řádně zvoleni. Pro zvolení do příslušného orgánu ve druhém kole voleb je rozhodující pořadí dosažené podle počtu získaných hlasů při volbě. Nepodaří-li se členy výboru a revizní komise ani v druhém kole zvolit, mohou být vyhlášeny další, dokud výbor a revizní komise nebude kompletní.
 • O výsledku voleb, volební komise vytvoří zápis, který bude předám elektronicky předsedovy a to nejpozději do 14 dnů po ukončení voleb.
 • Originály hlasovacích lístků se přiměřeným způsobem zabalí a uchovají v sídle spolku nejméně do příští volební členské schůze. Otevřeny mohou být pouze na základě usnesení revizní komise.
 • Vyhlášené výsledky voleb jsou platné okamžikem ukončení voleb.

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

(1) Tento volební řád byl přijat členskou schůzí dne ....................

(2) Tento volební řád vstupuje v platnost dnem .........................