PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I. Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: "GDPR") je Spolek chovatelů Irských cobů z.s - oficiální zkratka ICS CR, IČ 28554574 se sídlem Horní Ostrovec 67, 398 33 Ostrovec (dále jen: "správce").

Kontaktní údaje správce jsou:

adresa: Horní Ostrovec 67, 398 33 Ostrovec

email: spolek@icscr.cz

telefon: +420 777 122712

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. 

Kontaktními údaji pověřence jsou: 

 • Kamila Válová (předseda), Horní Ostrovec 67, 398 33 Ostrovec, tel. +420 777 122712
 • Pavlína Žďánská (pokladní), Bojetice 108, 294 41 Bojetice, tel. +420 728 183 010


II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší registrace.

Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro členství ve spolku chovatelů Irských cobů a členství v Asociace svazů chovatelů koní, z.s. co je uznávané chovatelské sdružení spravující naší plemennou knihu.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je, plnění podmínek mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

Účelem zpracování osobních údajů je:

 • vyřízení Vaší žádosti o členství, přihlášek na pořádané akce, svody, výstavy, závody, semináře nebo registraci vstupu do členské sekce na spolkovém webu, kde jsou vyžadovány osobní údaje (jméno a adresa, kontakt), které jsou nutné pro úspěšné vyřízení vašich žádosti. Poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro schválení členství a registrace. Bez poskytnutí osobních údajů není možné žádosti odsouhlasit či je ze strany správce plnit.
 • vedení evidence (seznamu) členů spolku ICS CR, za účelem poskytování členských slev, zasílání informací souvisejících s činností spolku ICS CR
 • vedení evidence členů chovatelskému sdružení ASCHK za účelem zápisu koní do plemenné knihy IC, poskytování členských slev, zasílání časopisu Koně.

IV. Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje

po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

Příjemci osobních údajů jsou osoby 

 • podílející se na vedení spolku / evidenci a zápis koní do plemenné knihy IC / poskytování poradenských služeb / realizaci plateb na základě žádostí a registrací,
 • zajišťující služby provozování webové prezentace (Webnode) a další služby v souvislosti s provozováním webové prezentace,
 • zajišťující zápisy do plemenné knihy a odesílání časopisu Koně (ASCHK).

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI. Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

Odesláním žádosti o členství či registrace na spolkovém webu z internetového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

S těmito podmínkami souhlasíte okamžikem kdy kliknete na tlačítko ODESLAT prostřednictvím internetového formuláře. Kliknutím na tlačítko ODESLAT potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.