Propozice ke svodu a přehlídce plemenných hřebců

Místo: Farma Heroutice, Heroutice 11, 257 56 Neveklov 

Odkaz na stránky: www.heroutice.cz/

Termín: 13.4.2019 

Veterinární přejímka: v pátek od 17:00 do 19:00, v sobotu od 8:00 do 10:00 hod. 

Veterinární přejímku provádí: MVDr. Pavlína Bubeníková Roudná

Zodpovědná osoba za svod: Kamila Válová, tel. 777 122 712

Pokladník: Pavlína Žďánská, tel. 728 183 010 (informace o platbám)

Posuzovatelé: Petra Rimpinen (Finsko), školící se inspektor pro ICS ČR Barbora Pihávková, Ing. Jiří Holík

Ustájení: Kamila Válová, tel. 777 122 712

Veškeré dotazy týkající se svodu řešte výhradně s koordinátorem svodu: 

Kamila Válová, tel. 777 122 712, predseda@icscr.cz 

Ubytování: majitelé farmy, Miloslav a Jana Perníčkovi, tel. 604 232 834  


Svod je významná chovatelská událost určená všem chovatelům Irských cobů. Svodu se mohou zúčastnit hříbata pod klisnou, mladé klisny, hřebci ale i valaši. Česká plemenná kniha je stále otevřená a o uchovnění se mohou ucházet koně s plným původem ale i s jednostranným původem nebo zcela bez původu. Koně hodnotí uznávaní a licentovaní posuzovatelé pro plemeno Irského coba. 

V případě, že kůň projde svodem a jeho ohodnocení bude odpovídat pro zápis do ČESKÉ plemenné knihy musí majitel koně poslat na ASCHK ty to dokumenty: 1 kopii výsledků ze svodu, DNA (genotyp) koně, výsledek PSSM1 a průkaz koně. 

Adresa pro doručení potřebných dokumentů pro zápis do ČESKÉ plemenné knihy: ASCHK, U hřebčince 479, 397 01 Písek

Kontaktní osoba ASCHK: Blahoslav Políček, tel. 731 482 476, email: info@aschk.cz 


Průběh svodu

Koně na svod mohou přijet již v pátek 12.4.2019, kdy bude probíhat veterinární přejímka koní od 17:00 do 19:00. Chovatelé musí předem nahlásit páteční příjezd a předem si rezervovat box pro svého koně. V pátek je vám plně k dispozici Kamila Válová, tel. 777 12 27 12. Dále je možné si zajisti ubytování v areálu. Ubytování zajišťují majitelé farmy, Miloslav a Jana Perníčkovi, tel. 604 232 834.


V den svodu 13.4.2019 bude probíhat veterinární přejímka koní od 8:00 do 10:00 hod.

To znamená, že chovatelé při příjezdu předají průkazy koní paní  MVDr. Pavlíně Bubeníkové Roudné. Paní veterinářka zkontroluje vakcinaci koně a výsledek vyšetření na infekční anemii koní s negativním výsledkem; toto vyšetření nesmí být starší 12 měsíců. V případě, že kůň má vše v pořádku, může chovatel koně vyložit z vozíku.

Průkaz koně bude odevzdán paní Pavlíně Žďánské. Kolegyně vám předá katalog koní a katalogové číslo vašeho koně. Průkaz koně vám bude předán společně s posudkovým listem po skončení celé akce.

Zároveň paní Ždánská přijímá veškeré hotovostní poplatky spojené s ustájením a svodem.

V průběhu svodu vám bude k dispozici realizační tým. Každý člen bude oblečen do černých kalhot, černého trička a červené vesty (na zádech budeme mít všichni logo našeho spolku).


Po vyložení chovatel ustájí své koně do předem rezervovaných boxů, kde má kůň plně k dispozici čerstvou vodu a seno. Pro chovatelé co nevyžadují ustájení je zajištěna voda a seno dle potřeby. Neustájený kůň musí být po celou dobu svodu pod kontrolou a zabezpečen proti volnému pohybu po areálu. Za toto plně zodpovídá majitel koně, v případě vzniku škody nebo ublížení na zdraví jak u lidí tak u ostatních koní zodpovídá v plném rozsahu majitel koně.

Zavedení koní do boxů a kompletní servis zajistí paní Petra Kolertová.

Zároveň v tomto časové rozsahu bude probíhat veterinární vyšetření koní a to v boxu nebo na předem určeném místě. Po celou dobu vyšetření se vám budou věnovat a v případě potřeby budou nápomoci slečna Marta Peške a Barbora Pihávková.

Po veterinárním vyšetření koně, máte prostor pro přípravu koně na svod. K dispozici je mycí box atd..

Za použití mycího boxu si majitelé areálu účtují poplatek. Výší poplatku vám sdělí paní Pavlína Žďánská, která zároveň poplatek od vás přijme.


V dopoledních hodinách bude probíhat svod pro holandskou plemennou knihu, kde se můžete kochat krásou irských cobů. Po skončení svodu bude následovat přehlídka plemenných hřebců.

Po přehlídce plemenných hřebců, přichází na řadu náš svod. Předpokládáme 15 minutovou přestávku. Časový harmonogram prozatím nejde s předstihem přesněji určit, vše je závislé na počtu koní.

Průběh svodu:

 • Zahájení svodu
 • Do haly budou koně vpouštěni kolegyní Ivetou Hladkou, která dohlíží na včasné uvedení koně do haly.
 • Kůň vejde do haly a předstoupí před komisi. Předvádějící bude požádán inspektorem o předvedení koně. Po předvedení a přeměření bude předvádějící požádán, aby s koněm opustil výstavní plochu. Po předvedení všech koní v dané kategorii bude následovat vyhodnocení a ocenění vystavovaných koní. Jakmile budou ohodnocené všechny kategorie koní, bude následovat 20 minutová přestávka pro přípravu koní na výkonnostní zkoušky.
 • Výkonnostní zkoušky
 • Zakončení svodu

Veterinární podmínky pro účastníky ke svodu a přehlídky plemenných hřebců pro rok 2019


 1) Všechna zvířata účastnící se svodu musí být klinicky zdravá, v dobré kondici a musí pocházet z chovů prostých nákaz přenosných na tento živočišný druh (lichokopytníky). 

2) Veterinární přejímku zvířat ve stanovené době provede a veterinární službu v průběhu celé akce zajistí privátní veterinární lékař (SVL), kterého zajistí na vlastní náklady pořadatel svodu. Koně, kteří neprošli ve stanovené době veterinární přejímkou, se nesmí svodu zúčastnit. 

3) Pořadatel předloží soukromému veterinárnímu lékaři k provedení přejímky seznam koní, účastnících se svodu, kde bude uvedeno: 

 • jméno koně a jméno a adresa majitele koně 
 • datum a čas vyložení koně z dopravního prostředku 
 • číslo průkazu koně 
 • číslo veterinárního osvědčení a země původu koně (u koní ze zahraničí) 
 • Koně nad 12 měsíců stáří musí být laboratorně vyšetřeni s negativním výsledkem na infekční anemii, vyšetření nesmí být starší 12 měsíců. 
 • Koně musí být v imunitě proti influenze (chřipce koní) dle vakcinačního schématu stanoveného výrobcem příslušné vakcíny, přičemž poslední vakcinace musí být provedena nejpozději 7 dní před konáním dané akce. 

Výše uvedené dokumenty musí být k dispozici pro potřeby státního veterinárního dozoru u odpovědné osoby na závodišti nejpozději 1,5 hod. před začátkem závodu, kterého se kůň účastní. 

7) Všechna zvířata bez rozdílu věku musí splňovat požadavky na jejich registraci a označení podle §13 až §15, Vyhlášky MZe č.136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem. Koně, kteří mají průkaz koně vystavený v souladu s předpisy ES a jsou označeni v souladu s těmito předpisy se slovním a grafickým popisem, se považují za koně označené v souladu s touto vyhláškou. 

8) Koně pocházející z členských zemí EU musí splňovat, nad rámec požadavků §19, odst.(2) Vyhlášky MZe č.382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, ve znění pozdějších předpisů (Směrnice Rady 2009/156/ES ze dne 20.11.2009 o veterinárních předpisech pro přesun koňovitých a jejich dovoz ze třetích zemí), podmínku povinnosti vystavení veterinárního osvědčení (TRACES), konkrétně vzor 2009/156 AII Registrovaní koňovití. 

Koně pocházející ze třetích zemí, popřípadě jejich částí, které jsou uvedeny na seznamu třetích zemí a jejich částí, z nichž je možno dovážet zvířata do Evropské unie, musí být doprovázeni veterinárním osvědčením pro dočasný dovoz registrovaných koní na dobu kratší 90 dnů a musí splňovat požadavky § 63 až § 65 Vyhlášky MZe č.382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí (Směrnice Rady 2009/156/ES ze dne 20.11.2009 o veterinárních předpisech pro přesun koňovitých a jejich dovoz ze třetích zemí). 


2. Povinná vakcinace a vyšetření

V průkazu koně musí být uvedeno, že: 

 1. kůň byl vakcinován proti influenze koní (chřipce koní) dle vakcinačního schématu daného výrobcem vakcíny a musí být v imunitě. Poslední vakcinace musí být provedena nejpozději 7 dní před konáním svodu, 
 2. kůň starší 12 měsíců byl laboratorně vyšetřen na infekční anemii koní s negativním výsledkem; toto vyšetření nesmí být starší 12 měsíců. 
 • Pořadatel umožní vyložení, napojení a nakrmení koní před začátkem svodu a vytvoří podmínky pro čištění a dezinfekci dopravních prostředků, které byly použity k přepravě koní na svod. Prostory a zařízení, ve kterých se zvířata zdržovala, musí být po skončení svodu řádně očištěny, popřípadě ošetřeny protiplísňovým prostředkem a dezinfikovány.

V případě, že majitel koně není schopen toto na místě předložit, kůň nebude posouzen a odjíždí domů bez nároku na vrácení výstavního poplatku. Proto si dejte na to pozor a před odjezdem opravdu zkontrolujte, zda očkování i vyšetření krve máte zapsané v průkazu koně a je platné.

3. Veterinární přejímka

Veterinární přejímku koní provede soukromý veterinární lékař a to před konáním svodu.

Svodu a přehlídky plemenných hřebců se nesmí zúčastnit kůň, který neprošel veterinární prohlídkou.


Úprava koně a vybavení

Samozřejmostí je čistá předváděcí ohlávka nebo uzdečka a vodítko, ideálně materiálově a barevně sladěné. Klisny a hříbata mohou být předváděni na ohlávce, hřebci vždy na uzdečce (vyjma hříbat a mladých koní do tří let). Udidlo má být co nejjednodušší, kroužkové nebo olivové, dobře padnoucí, vhodné je také rovné nelomené-předváděcí.

Koně by měli být důkladně vyhřebelcováni s vyčesanými a čistými rousy, hřívou a ocasem. Hříva se nezaplétá, ocas se v případě potřeby zastřihne. Obvykle se hříva, ocas i srst nechávají v přirozené formě.

Okování koně není povinné, je na rozhodnutí majitele. V každém případě by měl mít kůň upravená a čistá kopyta.

Prostor pro předvedení

Prostor pro předvedení bude označen a před zahájením posuzování vysvětlen způsob a směr předvedení. Koně jsou nejprve posouzeni ve statickém postoji (zastavení). Dále je kůň předveden v kroku na pomyslném trojúhelníku a to ve směru hodinových ručiček (na pravou ruku) - šikmo směrem od posuzovatelů, příčně a zpět k posuzovatelům. Následně je kůň předveden v klusu - oběhne zpravidla 1 - 2x pomyslný trojúhelník, dle žádosti posuzovatelů.

Předvedení a posouzení koně v kroku, klusu a statice

Krok by měl být energický, prostorný, aktivní, ale ne příliš uspěchaný, je důležité, aby vynikla síla koně a jeho osvalení. O klusu platí v podstatě totéž, prostorný, vyzařující sílu a energii. Při změnách směru je vhodné zpomalit, aby kůň ani vodič nevypadávali z rytmu. Výstavní postoj koně upřednostňují posuzující se všemi končetinami stejně rozloženými. Dále si pak rozhodčí případně řekne jakým způsobem je potřeba koně v postoji poopravit. Ideální ovšem je, pokud je sám vodič schopen zhodnotit kvalitu exteriéru a postavit svého koně tak, aby vynikly všechny jeho přednosti.

Oblečení vodičů

Při prezentaci je vhodné předvádět koně v odpovídajícím oblečení : bílá košile, tmavé (černé) kalhoty, vhodné je i tričko či košile prezentující příslušnost k dané stáji.

Samozřejmě volba oděvu není důvodem k vyloučení z posuzování. Ale mezinárodní rozhodčí jsou zvyklí na vyšší standard při předvedení koní. Tudíž je zbytečné považovat jejich rozpaky při shlédnutí "tepláků a trička s lebkami" za úzkoprsost.

Výhodnocení 

Po posouzení každé dané kategorie se všichni koně zúčastní závěrečného defilé a to v takovém pořadí, které určí komisaři a rozhodčí udělí ohodnocení. Každý kůň obdrží kokardu s barvou odpovídající dosaženého ohodnocení.

Závěrem akce je posouzení vítězných koní ze všech kategorií a vyhlášení šampióna svodu. Posouzení každého koně trvá necelých 10 minut.