Propozice 

Místo: Hospodářský dvůr Bohuslavice, Bohuslavice 10, 588 56 Telč 

(GPS souřadnice: 49.1490442N, 15.5767258E)

Termín: 12.5. 2018 od 10:00 hod.

Veterinární přejímka: v pátek od 17 hod do 18 hod., v sobotu od 7:30 hod do 9 hod. 

Veterinární přejímku provádí: MVDr. Peterová Kateřina 

Kontaktní osoba pro přihlášky: Iveta Hladká, tel. 606 600 674, e-mail: mistopredseda@icscr.cz

Zodpovědná osoba za svod: Kamila Válová, tel. 777 122 712

Pokladník: Pavlína Žďánská, informace k platbám 

e-mail: spolek@icscr.cz

Ubytování a ustájení: Marie Brunnerová, tel. +420 724 13 88 75, e-mailinfo@hospodarskydvur.cz 

Posuzovatelé: Liselotte Lauberg (Dánsko) a Petra Rimpinen (Finsko)


Svod je významná chovatelská událost určená všem chovatelům Irských cobů. Svodu se mohou zúčastnit hříbata pod klisnou, mladé klisny, hřebci ale i valaši. Česká plemenná kniha je stále otevřená a o uchovnění se mohou ucházet koně s plným původem ale i s jednostranným původem nebo zcela bez původu. Koně hodnotí uznávaní a licentovaní posuzovatelé pro plemeno Irského coba. 

V případě, že kůň projde svodem a jeho ohodnocení bude odpovídat pro zápis do ČESKÉ plemenné knihy musí majitel koně poslat na ASCHK ty to dokumenty: 1 kopii výsledků ze svodu, DNA (genotyp) koně, výsledek PSSM1 a průkaz koně. 

Adresa pro doručení potřebných dokumentů pro zápis do ČESKÉ plemenné knihy: ASCHK, U hřebčince 479, 397 01 Písek

Kontaktní osoba ASCHK: Blahoslav Políček, tel. 731 482 476, email: info@aschk.cz 


Veterinární podmínky pro účastníky svodu koní platné pro rok 2018:

 1. Označení a evidence koní
 • Koně musí být doprovázeni průkazem koně v souladu s § 23 odst. 4 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), v platném znění, který odpovídá vzoru uvedenému v příloze č. 8, části 5 vyhlášky č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem. Koně, kteří mají průkaz koně vystavený v Rozhodnutí str. 2 z 3 souladu s předpisy Evropských společenství se slovním a grafickým popisem, se považují za koně označené v souladu s touto vyhláškou. V případě dostihů a závodů musí být průkazy koní k dispozici pro potřeby státního veterinárního dozoru u odpovědné osoby na závodišti v době 1,5 hod. před začátkem závodu, kterého se kůň účastní. 
 • Všichni koně bez rozdílu věku musí splňovat požadavky na jejich označení podle § 13 až § 15 vyhlášky č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem. Koně, kteří jsou označeni v souladu s předpisy Evropských společenství se slovním a grafickým popisem, se považují za koně označené v souladu s touto vyhláškou. 
 • Kůň pocházející z členské země EU musí splňovat nad rámec požadavků § 19 odst. 2 vyhlášky č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty, ve znění pozdějších předpisů, podmínku povinnosti vystavení veterinárního osvědčení (TRACES), konkrétně vzor 2009/156 AII Registrovaní koňovití. 
 • Kůň pocházející ze třetí země, popřípadě její části, která je uvedena na seznamu třetích zemí a jejich částí, z nichž je možno dovážet zvířata do Evropské unie a je doprovázen veterinárním osvědčením pro dočasný dovoz registrovaných koní na dobu kratší 90 dnů a splňuje požadavky § 63 až § 65 vyhlášky č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí (směrnice Rady 2009/156/ES ze dne 30. listopadu 2009 o veterinárních předpisech pro přesun koňovitých a jejich dovozu ze třetích zemí). 

2. Povinná vakcinace a vyšetření

V průkazu koně musí být uvedeno, že: 

 1. kůň byl vakcinován proti influenze koní (chřipce koní) dle vakcinačního schématu daného výrobcem vakcíny a musí být v imunitě. Poslední vakcinace musí být provedena nejpozději 7 dní před konáním svodu, 
 2. kůň starší 12 měsíců byl laboratorně vyšetřen na infekční anemii koní s negativním výsledkem; toto vyšetření nesmí být starší 12 měsíců. 
 • Pořadatel umožní vyložení, napojení a nakrmení koní před začátkem svodu a vytvoří podmínky pro čištění a dezinfekci dopravních prostředků, které byly použity k přepravě koní na svod. Prostory a zařízení, ve kterých se zvířata zdržovala, musí být po skončení svodu řádně očištěny, popřípadě ošetřeny protiplísňovým prostředkem a dezinfikovány.

V případě, že majitel koně není schopen toto na místě předložit, kůň nebude posouzen a odjíždí domů bez nároku na vrácení výstavního poplatku. Proto si dejte na to pozor a před odjezdem opravdu zkontrolujte, zda očkování i vyšetření krve máte zapsané v průkazu koně a je platné.

3. Veterinární přejímka

Veterinární přejímku koní provede soukromý veterinární lékař MVDr. Peterová Kateřina a to před konáním svodu.

Svodu se nesmí zúčastnit koně, kteří neprošli veterinární přejímkou.


Časový harmonogram akce:

Již 11.5.2018 je možné po předchozí domluvě s paní Marií Brunnerovou si domluvit ubytování a ustájení koně na tel. +420 724 13 88 75, e-mail: info@hospodarskydvur.cz. POZOR veterinární přejímka bude probíhat od 17:00 - 18:00 hod.. Kůň nesmí být vyložen z vozíku dříve než projde veterinární přejímkou.

12.5.2018

07:30 - 9:00 Veterinární přejímka

10:00 - 12:30 Zahájení svodu a následné hodnocení a předvedení koní. Svod je ukončen vyhodnocením a vyhlášení šampióna svodu. Následují výkonnostní zkoušky.

12:30 - 13:30 Pauza

13:30 Veřejný trénink - Mladý vystavovatel v teorii a praxi  Na svodu budou koně rozděleni do kategorií dle roku narození: 

 1. - hříbata do 1.roku
 2. - klisny 1 - 2 letí
 3. - klisny 3 - leté
 4. - klisny 4 - leté a starší
 5. - hřebci 1 - 2 letí
 6. - hřebci 3 - letí
 7. - hřebci 4 - letí a starší
 8. - valaši

Úprava koně a vybavení

Samozřejmostí je čistá předváděcí ohlávka nebo uzdečka a vodítko, ideálně materiálově a barevně sladěné. Klisny a hříbata mohou být předváděni na ohlávce, hřebci vždy na uzdečce (vyjma hříbat a mladých koní do tří let). Udidlo má být co nejjednodušší, kroužkové nebo olivové, dobře padnoucí, vhodné je také rovné nelomené-předváděcí.

Koně by měli být důkladně vyhřebelcováni s vyčesanými a čistými rousy, hřívou a ocasem. Hříva se nezaplétá, ocas se v případě potřeby zastřihne. Obvykle se hříva, ocas i srst nechávají v přirozené formě.

Okování koně není povinné, je na rozhodnutí majitele. V každém případě by měl mít kůň upravená a čistá kopyta.

Prostor pro předvedení

Prostor pro předvedení bude označen a před zahájením posuzování vysvětlen způsob a směr předvedení. Koně jsou nejprve posouzeni ve statickém postoji (zastavení). Dále je kůň předveden v kroku na pomyslném trojúhelníku a to ve směru hodinových ručiček (na pravou ruku) - šikmo směrem od posuzovatelů, příčně a zpět k posuzovatelům. Následně je kůň předveden v klusu - oběhne zpravidla 1 - 2x pomyslný trojúhelník, dle žádosti posuzovatelů.

Předvedení a posouzení koně v kroku, klusu a statice

Krok by měl být energický, prostorný, aktivní, ale ne příliš uspěchaný, je důležité, aby vynikla síla koně a jeho osvalení. O klusu platí v podstatě totéž, prostorný, vyzařující sílu a energii. Při změnách směru je vhodné zpomalit, aby kůň ani vodič nevypadávali z rytmu. Výstavní postoj koně upřednostňují posuzující se všemi končetinami stejně rozloženými. Dále si pak rozhodčí případně řekne jakým způsobem je potřeba koně v postoji poopravit. Ideální ovšem je, pokud je sám vodič schopen zhodnotit kvalitu exteriéru a postavit svého koně tak, aby vynikly všechny jeho přednosti.

Oblečení vodičů

Při prezentaci je vhodné předvádět koně v odpovídajícím oblečení : bílá košile, tmavé (černé) kalhoty, vhodné je i tričko či košile prezentující příslušnost k dané stáji.

Samozřejmě volba oděvu není důvodem k vyloučení z posuzování. Ale mezinárodní rozhodčí jsou zvyklí na vyšší standard při předvedení koní. Tudíž je zbytečné považovat jejich rozpaky při shlédnutí "tepláků a trička s lebkami" za úzkoprsost.

Výhodnocení 

Po posouzení každé dané kategorie se všichni koně zúčastní závěrečného defilé a to v takovém pořadí, které určí komisaři a rozhodčí udělí ohodnocení. Každý kůň obdrží kokardu s barvou odpovídající dosaženého ohodnocení.

Závěrem akce je posouzení vítězných koní ze všech kategorií a vyhlášení šampióna svodu. Posouzení každého koně trvá necelých 10 minut.