Řád plemenné knihy - V současné době se zpracovává nový řád plemenné knihy.


Nový ŘPK je zpracován za základě platných českých zákonů a zaslaného ŘPK od mateřské plemenné knihy, která je vedena a v současné době spravována Irskou společností Horse Sport Ireland (HSI). Společnost HSI plně převzala původní plemennou knihu ICS Ltd. Ireland. HSI stanovuje pravidla pro zápisy koní do plemenných knih, určuje standard plemene irského coba, schvaluje inspektory chovu a to pro všechny dceřiné plemenné knihy. 

Označení mateřské plemenné knihy ICS Ltd. Ireland je již neplatné.


1. Chovný cíl plemene Irish cob

Úvod

Plemenná kniha v zemi původu (dále jen PK ICS Ltd.) vznikla v roce 1998 v Irsku. Oficiálním názvem je ICS Ltd. Ireland a má ochrannou známku nad názvem ICS a logem. Česká plemenná kniha má jako filiální PK umožněno používat zkratku ICS a prezentaci oficiálního loga. Plemenná kniha byla otevřena za účelem udržení klasického typu Irského coba, který je charakterizován jako kompaktní chladnokrevný kůň nižšího vzrůstu a impozantního vzhledu, ke kterému napomáhá typická dlouhá hříva, bohatý ohon a výrazné rousy na končetinách. Důraz se klade na výborný charakter a klidnou povahu.

Předpokládaný šlechtitelský program Irish coba stanoví cíl a standard plemene, metody a postupy šlechtění celé populace v ČR po vzoru Irish cob society Ltd. (dále jen ICS Ltd.). Současně je vodítkem pro usměrňování šlechtitelského procesu u jednotlivých chovatelů.

Chovným cílem je výkonný malý kůň univerzálního použití, s harmonickou, silnou, korektní stavbou těla se všemi částmi ve správné rovnováze, s klidným temperamentem a s dobrým charakterem, snadno krmitelný a pevného zdraví.

Právě pro tyto vlastnosti je Irish cob vynikajícím typem malého koně univerzálního použití, vhodným pro všechny druhy rekreačního ježdění i vozatajství, rehabilitačního ježdění, prací v zemědělství a lesnictví i jako kůň služební.


2. Šlechtitelský program plemene Irish cob

2.1. Současný stav

Irish cob je malý chladnokrevný kůň. Cílem je udržet tradiční formu tohoto plemene dle vzoru PK ICS Ltd. Irish cob je klasifikován jako všestranný kůň s mohutnou stavbou těla.

Chovná oblast plemene Irish cob v České republice zahrnuje území celého státu.

2.2. Plemenná kniha

Do šlechtitelského programu Irish cob jsou zahrnuti všichni plemenní koně, kteří jsou zapsáni do jedné z následujících oddílů plemenné knihy:

Hlavní plemenná kniha hřebců (dále jen HPK)

Přípravný oddíl plemenné knihy hřebců (dále jen POPK)

Hlavní plemenná kniha klisen (HPK)

Přípravný oddíl plemenné knihy klisen (POPK)

Registr hřebců, valachů, klisen

Registr hříbat

2.3. Metody chovu

Chovný cíl je zabezpečován metodou čistokrevné plemenitby a metodou křížení

2.4. Použití jiných plemen

Je povoleno, tak jak to předepisuje PK ICS Ltd., použití jiných plemen v řádu PK. Plemena koní, které se mohou účastnit na křížení Irish cob jsou: Tinker, irish Cob Part Bred, Irish Cob Crossbred, Irish Piebald a Skewbald, Gypsy Cob, Coloured Horse.

Dále jen pro klisny: Shire, Clydesdale a Welsh Cob

Příslušníci těchto plemen musí být shledáni odpovídající standardu Irish cob, uvedená plemena musí být nižší 170 cm KVH.

Program křížení plemene Irish cob

Hřebci a klisny, kteří byli vybráni do programu křížení musí odpovídat standardu Irish cob, a to nejméně z 80%, jsou zařazeni do Registru hřebců a klisen. Jejich potomci jsou zapsáni do POPK hřebců a klisen. Hodnocení i formulář (ICS05B - vzor viz příloha) je stejný jako při zapisování do Přípravného oddílu plemenné knihy a registru.

Plemenná kniha je stále otevřená a lze do ni zapsat jedince bez původu, který odpovídá fyzicky i psychicky standardu Irish cob.

2.5. Hodnocení a testování užitkových vlastností

U plemenných koní je hodnocen plemenný typ a pohlavní výraz, stavba těla, charakter a zdravotní stav.

2.6. Posuzování sledovaných znaků

U hřebců a klisen se hodnotí dále uvedené znaky, tak aby se vyloučením exteriérových nedostatků a dědičných genetických vad zlepšoval exteriér a charakter chovaných koní.

Hodnocení a popis exteriéru se provádí před zápisem do plemenné knihy nebo registru. Hodnocení koní se provádí na tzv. svodech, chovatelských výstavách a výjimečně u chovatele doma.

Hodnocení se provádí dle následujícího schématu:

2.7. Hodnocení exteriéru

Typický středně velký kůň se silnými kostmi, ušlechtilý, harmonický s impozantním vzhledem, výborným charakterem a s dobrou mechanikou pohybu. Irish cob se rozděluje do dvou typů. Typ střední a těžký se rozlišuje celkovou stavbou těla a zbytek rysu je shodný. Standard plemene se teprve utváří a rozhodnutí mezi těžkým a středním typem závisí pouze na hodnocení inspektora. Do budoucna se počítá s měřením hipologických indexů.

Barva - nejtypičtější barva je strakoš všech barev, ale jsou přípustné všechny barvy s výjimkou albína.

Žíně - hříva a ohon by měly být bohaté a pevné.

Hlava - rovná, velikost v poměru ke zbytku těla, čelo by mělo být široké, velké žuchvy a rozšiřující se nozdry.

Oči - velké, jasné, výrazné. Povoleny jsou všechny barvy očí.

Krk - kompaktní, ale ne příliš krátký a dobře osvalený vč. hřebenu krku.

Kohoutek - nevýrazný.

Hřbet - svalnatý, silný a krátký, lehce stoupající k zádi

Bedra - široká, pevná, dobře vázaná

Záď - krátká rovná, dobře osvalená (vysoká, loupnutá záď, ne hranatá). Ocas korektně nasazený. Stehení sval poměrně dlouhý.

Plece - dlouhé, šikmé a dobře osvalené a dobře vázané na hrudník.

Hrudník - široký, dostatečně hluboký, s dlouhými, dobře zaúhlenými žebry do kulata

Břicho - dobře formované, přecházející plynule ve slabinu

Končetiny - silné, ne příliš krátké, dobrá délka a osvalení předloktí, karpální klouby by měly být dobře vyvinuty, avšak úměrně s celkovou stavbou koně, spěnky úměrně sešikmené.

Kopyto - pravidelné, pevné.

Chody - korektní, prostorné, elastické a energické, pravidelné, v kroku čtyřtaktní, klusu dvoutaktní a cvalu třítaktní.

Charakter - jeden z nejtypičtějších znaků Irského coba. Měl by být klidný a vyrovnaný.

Výška je od 120 cm až po 169 cm KVH

2.8. Metody selekce (výběru)

Selekce se provádí na základě výběru, informací a výsledku hodnocení. U hřebců je selekční tlak silnější.

Hřebci jsou selektováni

- při udělování výběru za účelem plemenitby (licentaci) a zápisu do PK

- na základě hodnocení potomstva

Klisny jsou selektovány

- při zařazování a zápisu do plemenné knihy

- na základě hodnocení potomstva

2.9. Zdravotní stav

U plemenných koní se požaduje výborný zdravotní stav, plodnost a genotyp bez dědičně podmíněných vad a nemocí.

Klisny: při zápisu do PK je kontrolován zdravotní stav očí a skus.

Hřebci: při zápisu do PK je kontrolován zdravotní stav očí, skus a sestouplá varlata. Hřebec musí být prost zlozvyků a nectností

Zdravotní stav potomstva: posouzení růstu, životaschopnosti, vývinu, exteriéru a zjevných dědičně podmíněných vad při první evidenci pod klisnou.

2.10. Kontrola dědičnosti zdraví

Kontrola dědičnosti zdraví je prováděna při svodech, zápisech do PK či registracích hříbat veterinárním lékařem. Nepřípustné - kryptorchismus, albinismus, vada skusu.

Evidováni jsou koně exematičtí.

2.11. Odhad plemenné hodnoty

Pro odhad plemenné hodnoty bude použita některá z metodik využívaných vyspělými chovatelskými svazy. K přípravě podkladů pro tento odhad činí ASCHK ČR tyto kroky:

- snaží se podporou některých programů dosáhnout zvýšení četnosti potomstva po jednotlivých plemenících.

- hodnocení hříbat pod klisnou, klisniček a klisen na svodech a při zápisu do PK.

- vyhodnocování výsledků sportovních a chovatelských soutěží a ZV


3. Zkušební řád Irish cob

Ve Zkušebním řádu jsou uvedeny zásady a pravidla pro posuzování exteriéru a mechaniky pohybu koně. Hodnotitelem na výstavách a přehlídkách je inspektor typu 1 a typu 2, který je doporučen mateřskou PK ICS Ltd. Ten, kdo provádí výběr a určování hodnotitele nebo členů hodnotitelské komise, je garantem jejich odbornosti a nestrannosti.

Hodnocení se zapisuje do dvoujazyčných formulářů.

Pro hřebce zapsané do HPK je formulář ICS05A (vzor viz příloha).

Pro klisny, hřebce a valachy do POPK nebo registru hřebců, valachů a klisen je formulář ICS05B (vzor viz příloha).

Pro klisny zapsané do HPK je formulář ICS05C (vzor viz příloha).

Úrovně inspektorů oprávněných k zapisování koní do PK a Registrů pověřených ICS Ltd.:

Inspektoři jsou držiteli certifikátu vydaným ICS Ltd.

Inspektor typu 1 je vyškolený a prozkoušený na kurzech ICS Ltd. Posuzuje a zapisuje koně do všech oddílů PK a Registrů.

Inspektor typu 2 je vyškolený a prozkoušený na kurzech ICS Ltd. Posuzuje a zapisuje na svodech s inspektorem typu 1 a zapisuje klisny do POPK a uchovněné hřebce i klisny s původem z jiných nefiliálních PK Irish cob do HPK.

Hodnocení se provádí zejména:

1. Hodnocení u hříbat pod klisnou

2. Hodnocení klisen při zápisu do HPK a POPK

3. Hodnocení hřebců při udělování výběru a při zápisu do PK

3.1. Hodnocení hříbat pod klisnou

Hříbata se hodnotí pouze na svodu

U hříběte se hodnotí:

Plemenný typ, presentace a exteriér (hlava, krk, rameno, hruď, linie hřbetu, hřbet, záď, přední končetiny, zadní končetiny, rousy, hříva, ocas, tělo, kohoutek)

Mechanika pohybu (krok, klus)

Charakter

Všechny jmenované znaky jsou hodnoceny 5 bodovou škálou. Nejvyšší počet možných bodů je 85, přičemž známky za chody (krok a klus) se sečtou a vydělí dvěma

Možné výsledné známky hodnocení jsou 1. Prémie - známky vyšší než 60 bodů včetně, 2. Prémie - známky vyšší než 54 bodů včetně, bez prémie- známky rovno 53 bodů a nižší.

3.2. Hodnocení klisen při zápisu do PK

Zápis klisen do PK.

Hodnocení klisen při zápisu do plemenné knihy.

Udělení výběru a zápis klisny do PK se provádí na základě písemné žádosti majitele do sídla občanského sdružení Irish cob society (dále jen o.s. ICS) a to nejméně 14 dnů před svodem, zpravidla na celostátním výběru, pouze výjimečně při individuálním výběru klisen zapsaných v jiných filiálních plemenných knihách mimo toto období na žádost majitele. Posuzuje se podle obecných právních předpisů a následujících zásad:

1. Automaticky je schválena klisna uznaná filiální PK ICS Ltd. a hodnocení se převádí.

2. Klisna, která není uchovněna v žádné plemenné knize Irish cob se musí vždy zúčastnit svodu.

3. Klisna uchovněna v plemenné knize Irish cob, která není filiální PK ICS Ltd. může být uchovněna pouze na základě zhodnocení inspektora chovu typu 1 nebo typu 2 a po doložení originálu potvrzení o původu, DNA.

Možné zapsání klisny do PK

Chovná pro hlavní plemennou knihu (dále jen HPK)

Podmínky: Do HPK může být zapsána klisna, která se zúčastnila celostátního výběru a byla do PK byla doporučena na základě zhodnocení inspektorem typu 1 nebo 2. Musí splňovat podmínku o původu, a to nejméně jedné generace. Do HPK může být zapsána klisna importovaná ze zahraničí po doložení potvrzení o původu a výběru pro plemenitbu z uznaných filiálních PK ICS Ltd.

Chovná pro přípravný oddíl plemenné knihy (dále jen POPK)

Podmínky: Do POPK může být zapsána klisna, která se zúčastnila celostátního výběru a byla do POPK doporučena na základě zhodnocení inspektorem typu 1 nebo 2. Klisna je bez původu, a nebo s jednostranným původem. Do POPK může být zapsána klisna importovaná ze zahraničí po doložení dokladu výběru pro plemenitbu z uznaných filiálních PK ICS Ltd.

U klisny se hodnotí dle hodnotící škály určené PK ICS Ltd.

Plemenný typ, presentace a exteriér (hlava, krk, rameno, hruď, linie hřbetu, hřbet, kohoutek, záď, přední končetiny, zadní končetiny, rousy, hříva, ocas)

Mechanika pohybu (krok, klus)

Charakter

Všechny jmenované znaky jsou hodnoceny 5 bodovou škálou. Nejvyšší počet možných bodů je 85 přičemž známky za chody (krok a klus) se sečtou a vydělí dvěma. Možné výsledné hodnocení klisen je

Elitní klisna = 1. premie s počtem bodů 60 a více pro střední typ a 61 a více pro těžký typ

Neelitní klisna = 2. premie od 54 bodů do 59 včetně pro střední typ a do 60 včetně pro těžký typ.

Klisny, které jsou hodnoceny menším počtem bodů než 54, jsou bez premií a nejsou zařazeny do PK.

Případným potomkům těchto klisen nebude vydán potvrzení o původu s plemennou příslušností k IC.

3.3. Hodnocení hřebců při udělování výběru a při zápisu do PK

Hlavní zásady pro udělení výběru a zápis hřebce do PK:

Výběr hřebců se řídí dle pravidel ICS Ltd. Při zápisu všech plemenných hřebců do PK IC musí být při zápisu doložen a kompletně vyplněn formulář o veterinárním vyšetření hřebce ICS06 (vzor viz příloha) podepsaný od veterinárního lékaře.

Udělení výběru a zápis hřebce do PK se provádí na základě písemné žádosti majitele do sídla o.s. ICS a to nejpozději 14 dnů před svodem, zpravidla na celostátním výběru, pouze výjimečně při individuálním výběru již uchovněných hřebců v jiných plemenných knihách mimo toto období na žádost majitele, držitele.

Posuzuje se podle obecných právních předpisů a následujících zásad:

1. Automaticky je schválen plemenný hřebec uznaný mateřskou nebo filiální PK ICS Ltd.

2. Hřebec, který není uchovněn v žádné plemenné knize Irish cob se musí vždy zúčastnit svodu.

3. Hřebec uchovněný v plemenné knize Irish cob, která není mateřskou nebo filiální plemennou knihou ICS Ltd. - může být uchovněn pouze na základě zhodnocení inspektora chovu typu 1 nebo typu 2 a po doložení originálu potvrzení o původu, DNA, výsledků ze svodu.

A, Posouzení hřebce při celostátním výběru provádí dvoučlenná komise. Komise je složená vždy nejméně z jednoho inspektora typu 1, druhým může být inspektor typu 1 nebo typu 2. Posouzení předchází veterinární vyšetření.

Po dobu 2 let od založení PK budou do oddílu HPK hřebců a POPK hřebců zapisování pouze hřebci uchovnění PK ICS Ltd. nebo jejími filiálkami.

Možné zapsání hřebce do PK:

Chovný pro hlavní plemennou knihu (HPK )

Podmínky: Do hlavní plemenné knihy může být zapsán hřebec, který se zúčastnil celostátního výběru a byl do HPK doporučen inspektorem typu 1. Musí splňovat podmínku o původu, a to nejmíň jedné generace. Do HPK může být zapsán hřebec importovaný ze zahraničí po doložení originálu potvrzení o původu a výběru pro plemenitbu z uznaných filiálních PK ICS Ltd.

Chovný pro přípravný oddíl plemenné knihy (POPK)

Podmínky: Do POPK může být zapsán hřebec, který se zúčastnil celostátního výběru a byl do POPK doporučen dvoučlennou komisí. Hřebec je bez potvrzení o původu nebo s jednostranným původem. Do POPK může být zapsán hřebec importovaný ze zahraničí po doložení dokladu výběru pro plemenitbu z uznaných filiálních PK ICS Ltd.

Nechovný - Registr hřebců, valachů a klisen

Podmínky: Do Registru hřebců, valachů a klisen jsou zapsáni hřebci, kteří neprošli licentací.

B, Posouzení hřebce, který je uznán jinou nefiliální PK při individuálním výběru provádí veterinární lékař a inspektor chovu pověřený mateřskou plemennou knihou typu 1 nebo 2

Možné hodnocení:

Chovný

Nechovný

C, U hřebce se uděluje výběr pro plemenitbu v roce, v kterém dosáhl tří let a starší.

D, Hřebec importovaný ze zahraničí, který je uchovněný v ICS Ltd, nebo v jiných filiálních plemenných knihách, může být zapsán pro plemenitbu v ČR pod podmínkou doložení všech náležitostí majitelem:

Potvrzení o původu

Stanovený genotyp - DNA

Výsledky ze svodu a potvrzení licentace

E, U hřebce se hodnotí:

Plemenný typ, presentace a exteriér - (hlava, krk, rameno, hruď, linie hřbetu, hřbet, kohoutek, záď, přední končetiny, zadní končetiny, rousy, hříva, ocas)

Mechanika pohybu

Charakter

Všechny jmenované znaky jsou hodnoceny 5 bodovou škálou. Nejvyšší počet možných bodů je 85, přičemž známky za chody (krok a klus) se sečtou a vydělí dvěma.

Výsledky hodnocení

Elitní = 1. prémie od 61 bodů výš pro těžký typ a od 60 bodů výš pro střední typ (uchovněn)

Neelitní = 2.prémie od 54 bodů do 60 včetně pro těžký typ a od 54 bodů po 59 včetně pro lehký typ (uchovněn)

Bez prémie = 53 bodů a méně, kůň není zařazen do plemenitby.

Případným potomkům těchto hřebců nebude vydán průkaz původu s plemennou příslušností k IC.


4. Řád plemenné knihy Irish cob

4.1. Základní aspekty řádu plemenné knihy

Právním základem řádu plemenné knihy (dále jen PK) je zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon) ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky kterými se provádějí některá ustanovení citovaného zákona a zákon č. 246/92 Sb., na ochranu zvířat proti týrání ve znění pozdějších předpisů. Dále se řídí Šlechtitelským programem (dále jen ŠP) plemene Irish cob, Finančním a Zkušebním řádem.

4.2. Účel Řádu plemenné knihy, jeho naplňování, charakteristika a členění

Účelem PK je zabezpečovat cílevědomé a soustavné zdokonalování genetické

úrovně chované populace Irish cob v zájmu zvyšování úrovně

exteriéru a pohybových schopností, při zachování především dobrých povahových

vlastností a všestranné pracovní využitelnosti.

PK Irish cob je jednotná a stále otevřená. Jednotnou PK se rozumí skutečnost, že v rámci ČR se zřizuje jedna PK pro dané plemeno.

4.2.1 Plemenná kniha se člení:


- Hlavní plemenná kniha hřebců HPK - Přípravný oddíl plemenné knihy hřebců POPK

- Hlavní plemenná kniha klisen HPK

- Přípravný oddíl plemenné knihy klisen POPK

- Registr hřebců, valachů, klisen

- Registr hříbat

HPK hřebců
Do HPK hřebců se zapisují hřebci po splnění specificky daných podmínek stanovených ustanoveními ŠP a tohoto Řádu, splnění nařízení RPK, přihlášení hřebce k PK a předložením potvrzení o původu vydaným PK IC s nejméně 1 generací. Prvotní zápis musí hřebec absolvovat do 4 let věku.

POPK hřebců

Do POPK jsou zapsání koně, kteří splňují standard Irish cob, dle bodového hodnocení, který bude potvrzen na svodu koní inspektorem typu 1 a typu 2.

HPK klisen

Do HPK klisen se zapisují klisny po splnění specificky daných podmínek stanovených ustanoveními ŠP a tohoto Řádu, splnění nařízení RPK, přihlášení klisny k PK a předložením potvrzení o původu vydaným PK IC s nejméně 1 generací.

POPK klisen

Do POPK jsou zapsány klisny, kteří splňují standard Irish cob, dle bodového hodnocení, který bude potvrzen na svodu koní inspektorem typu 1 a typu 2.

Registr hřebců, valachů a klisen

Do Registru hřebců, valachů a klisen jsou zařazeni jedinci, jejichž bodové ohodnocení bylo 53 bodů a méně a koně vybraní do programu křížení.

Registr hříbat

Hříbě je zapsáno do registru pod matkou a to oprávněnou osobou. Chovatel doloží připouštěcí lístek.

Zápis do třídy

1A. pokud hříbě má otce s oceněním Elitní pro POPK nebo HPK, matku oceněnou Elitní pro HPK.

1B. pokud hříbě má otce Elitní pro POPK nebo HPK, matku Neelitní

2A. pokud má hříbě otce Neelitní, matka Elitní pro HPK

2B. pokud má hříbě otce v POPK nebo HPK, matku v POPK nebo HPK oba Neelitní

Plemenná kniha dále zahrnuje:

Připouštěcí rejstřík

V PřR jsou evidována veškerá připouštění klisen, včetně provedených inseminací a transferu embryí.
PřR je průpisový a obsahuje tři kopie:
- prvopis je po připouštěcím období archivován na ÚE;
- 1. průpis je zaslán po skončení připouštěcího období na ASCHK ČR;
- 2. a 3. průpis obdrží majitel klisny, přičemž 2. průpis je hlášenkou o narození hříběte a výsledku připouštění a 3. průpis je považován za originál připouštěcího lístku sloužící jako podklad pro zápis do ÚE a vystavení potvrzení o původu.

Zápis importovaných plemenných koní:
Hřebec importovaný ze zahraničí, zapsaný a s udělením výběru pro plemenitbu z ICS Ltd. a jeho filiálních plemenných knih, může být zapsán pro plemenitbu v ČR pod podmínkou doložení všech náležitosti majitelem:

Potvrzení o původu

Stanovený genotyp - DNA

Výsledky ze svodu a potvrzení zařazení do chovu (licentace)

Klisna importovaná ze zahraničí zapsaná v PK ICS Ltd. nebo její filiálních PK, může být zapsána pro plemenitbu v ČR pod podmínkou doložení všech náležitosti majitelem:

Potvrzení o původu

Výsledky ze svodu

4.2.2. Plemenná kniha obsahuje o každém koni následující údaje:a) identifikační číslo koně;


b) pořadové číslo ústředního registru plemeníků;


c) datum narození (den, měsíc, rok);


d) plemeno a pohlaví;


e) základní barvu a popis odznaků a výšku;


f) výsledné hodnocení při zápisu do plemenné knihy;


g) pořadové číslo ústředního registru plemeníků a jméno otce a identifikační číslo a jméno matky;


h) jméno, adresu chovatele;


i) jméno, adresu aktuálního majitele;


j) datum zápisu do plemenné knihy;


k) datum a důvod vyřazení z plemenné knihy;


l) u koní získaných z inseminace nebo embryotransferu ověření původu

m) výsledky v chovu, popřípadě výsledky výkonnostních zkoušek


n) u plemenných hřebců stanovení genetického typu;

Chovatelské komise


Posuzování exteriéru u hřebců a klisen včetně jejich potomstva na svodech a výstavách provádí v duchu ustanovení ŠP chovatelská komise, jmenovaná RPK. Komise volí z inspektorů typu 1 a 2 z celé Evropy. Závěrů je dosahováno většinou hlasů, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy komise.

Chovatelská komise pro hodnocení klisen a potomstva je minimálně dvoučlenná.
Chovatelská komise pro hodnocení hřebců je složená z inspektora typu 1 a 2 a veterinárního lékaře.

4.3. Vedení plemenné knihy


V rámci ČR je zřízena PK pro plemeno Irish cob. Nositelem PK je ASCHK ČR, která je uznaným chovatelským sdružením.
PK plemene Irish cob je vedena formou počítačové databáze a je průběžně aktualizována přebíráním dat v závislosti na zavedené struktuře předávání veškerých chovatelských informací.
Výstupy z PK pořizované na vhodných nosičích dat slouží pro vedení a aktualizaci údajů pro ASCHK ČR.
Správu, údržbu a novelizaci software PK zajišťuje sama ASCHK ČR nebo smluvně jiná organizace. Změny software je možno provádět se souhlasem ASCHK ČR, přičemž zdrojové programy jsou uloženy u výše jmenovaných subjektů.

Rada plemenné knihy
Pro řízení PK se stanovuje RPK, která je tříčlenná, je volena na čtyři roky, a to předsednictvem o.s. ISC a schválená prezídiem ASCHK.
Rada PK je tříčlenná. RPK se účastní tajemník ASCHK ČR, který zabezpečuje přípravu podkladů k jednání a realizaci přijatých opatření.
RPK v závislosti na ICS Ltd. vytváří koncepční pravidla chovu plemene, stanovuje metodické a organizační postupy, zásady kontroly užitkovosti a dědičnosti, zásady vedení a řízení PK, kontroluje jejich plnění a stanovuje podmínky ke zkouškám výkonnosti.

4.4. Vystavování potvrzení o původu koně

Potvrzení o původu koně je oprávněno vystavovat a potvrzovat výhradně uznané chovatelské sdružení, tj. ASCHK ČR, a to pouze na plemenné koně zapsané do PK a jejich potomstvo.
Oficiálním dokladem je:
- Potvrzení o původu koně (PoP) - toto potvrzení vydává ASCHK ČR na všechny mladé a dospělé koně. PoP se vystavuje po zaregistrování a označení hříběte a po zaslání potvrzeného připouštěcího lístku na ASCHK ČR, u starších koní musí žadatel předložit žádost s originálem připouštěcího lístku. PoP má platnost oficiálního dokladu a je možno jej použít při prodeji, výstavách, svodech, likvidacích pojistných událostí, atd. PoP je součástí Průkazu koně oddílu II.


Při ověřování zjištěných původů může požadovat organizace určená k vedení PK ověření původu u hříbat pocházejících z inseminace a embryotransferu je doklad o provedení ověření původu podmínkou k vystavení PoP.

Změna údajů o chovu

Majitel je povinen hlásit jakékoliv změny na ÚE (zákon č. 154/2000 Sb.)

4.5. Označování, identifikace a pojmenovávání koní

4.5.1 Označování a identifikace

Označování odpovídá vyhlášce č.136/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Identifikační číslo koně
Každý kůň obdrží jako hříbě "identifikační číslo". Toto číslo je patnáctimístné a v průběhu života koně se nemění. Platí a převádí se i při převedení koně do jiné PK.

Identifikační číslo sestává z:
příklad: 203 001 XX1234502
203 - kód země (Česká republika)
001 - číslo organizace, která provádí registraci (ASCHK)
XX1234502 - registrační číslo koně (dříve životní), které se dále dělí na: XX - kód plemene (Irish cob)
12345 - číslo přidělené plemennou knihou

02 - poslední dvojčíslí roku narození.


Kódové označení plemene Irish cob stanoví osoba pověřená vedením ústřední evidence.

4.5.2 Ověření původu

Stanovení genetického typu je bezpodmínečně nutné před zápisem hřebce do PK. Náklady v tomto případě nese žadatel o licenci a zápis hřebce.
Před vystavením potvrzení o původu koně se musí provést výše uvedené ověření původu v těchto případech:
a) hříbě pochází z inseminace nebo embryotransferu. V tomto případě nese náklady chovatel;
b) existují-li pochybnosti o udaném původu v případě, že:
- klisna byla v průběhu říje připuštěna dvěma nebo více hřebci;
- hříbě nebylo identifikováno pod matkou, nebo nesouhlasí délka březosti dle připouštěcího lístku.
V těchto případech nese náklady chovatel.

4.5.3 Pojmenovávání koní

Jména dává plemenným klisnám chovatel a jsou libovolná.

Hřebec zapisovaný do HPK, ZPK nebo registru může mít libovolné jméno, avšak jméno již udělené jinému hřebci, zapsanému v této PK, nesmí být použito do uplynutí alespoň

dvou generací.

U importovaných plemenných hřebců a klisen se jméno nemění.

4.6. Mezinárodní spolupráce


A, Zajišťování mezinárodní spolupráce

ASCHK ČR o.s. ve spolupráci s o.s ICS zajišťuje jako uznané chovatelské sdružení k vedení plemenné knihy mezinárodní spolupráci s chovatelskými svazy a organizacemi sdružujícími chovatele stejných plemen a obdobného chovného cíle, zejména s mateřskou PK ICS Ltd. v Irsku a to při řešení a inovaci metodických, organizačních a technických postupů vedení PK, při vymezení a uznávání podkladů pro mezinárodní obchod s plemennými zvířaty apod.

B, Garance vůči zahraničí

ASCHK ČR o.s. je uznané chovatelské sdružení k vedení plemenné knihy a jako nositel PK je garantem PK Irish cob vůči zahraničí.


5. Finanční řád plemenné knihy


Vedení PK je účelovou činností vykonávanou ve prospěch chovatelů a systematického a efektivního rozvoje plemene. Nezbytné náklady spojené s vedením PK a zajištěním technického a organizačního rozvoje PK jsou hrazeny z poplatků za vybrané úkony placených majiteli zvířat, z dotací, popřípadě ze souvisejících aktivit ASCHK a organizací pověřených výkonem jednotlivých činností, z dědictví a darů.
Výši poplatků a způsob hospodaření určuje Finanční řád PK, který je schvalován ASCHK o.s.


6. Ustanovení přechodná a závěrečná

Plemenná kniha je stále otevřená po dobu otevřené PK ICS Ltd.

Obsah

1. Chovný cíl plemene Irish cob. 2

2. Šlechtitelský program plemene Irish cob. 3

2.1. Současný stav. 3

2.2. Plemenná kniha......................................................................................................3

2.3. Metody chovu. 3

2.4. Použití jiných plemen. 3

3. Zkušební řád Irish cob. 6

3.1. Hodnocení hříbat pod klisnou.................................................................................7

3.2. Hodnocení klisen při zápisu do PK.........................................................................7

3.3. Hodnocení hřebců při udělování výběru a při zápisu do PK. 8

4. Řád plemenné knihy Irish cob. 10

4.1. Základní aspekty řádu plemenné knihy. 10

4.2. Účel řádu plemenné knihy, jeho naplňování, charakteristika a členění 10

4.3. Vedení plemenné knihy .......................................................................................12

4.4. Vystavování potvrzení o původu koně................... ..............................................13

4.5 Označování, identifikace a pojmenování koní.......................................................13

4.6. Mezinárodní spolupráce. 15

5. Finanční řád plemenné knihy. 15

6.Ustanovení přechodná a závěrečná. 15Řád plemenné knihy byl schválen Ministerstvem zemědělství v roce 2011.