Tyto stanovy byly schváleny valnou hromadou ICSCR dne 23. 11. 2014 a tímto dnem nabyly účinnosti. 

Občanské sdružení chovatelů Irských Cobů

Čl. 1.

Název a sídlo

1/ Název je: Spolek chovatelů Irských cobů

Anglicky ekvivalent : Irish cob society of the Czech Republic

Zkratka: ICSCR

2/ Sídlo: K Chlumu 304, Dýšina 33002

Je neziskové, nevládní, zájmové sdružení chovatelů a příznivců plemene Irský cob, vzniklé podle zákona 83/1990 Sb. o sdružování občanů, kteří rozvíjí svou činnost na území ČR. Je občanským sdružením s právní subjektivitou - je právnickou osobou.

Čl. 2.

Předmět činnosti

1/ Cílem je přispívat svou činností ke zvýšení kvality chovu plemene Irský cob.

2/ Sdružuje právnické a fyzické osoby starší 18-ti let se zájmem o plemeno Irský cob. A osoby zabývající se jeho chovem.

3/ Spolupracuje s příslušnými zahraničními plemennými knihami Irského coba.

4/ Je vlastníkem plemenné knihy Irského coba v ČR pod záštitou ASCHK.

5/. Organizuje osvětovou činnost, zabezpečuje propagaci a šírení informací pro potřebu svých členů. Posiluje jejich společenské postavení formou propagace ve sdělovacích prostředcích na výstavách a inspekcích.

6/ Zajišťuje chovatelské akce a svody za účelem posouzení, zapsání Irských cobů do plemenné knihy IC.

7/ Zprostředkovává registraci koní v plemenné knize ICS. A poskytuje odborné, informační a poradenské služby

8/ Vykonává a organizuje další činnosti dle potřeb a zájmu svých členů.

9/ Při akcích svazu se postupuje dle řádu Asociace svazu chovatelů koní ČR pro ochranu zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu koní 31468/05 - 11020 z 28. 10. 2005

10/ Osvětově působí na členy a nečleny, aby byli koně chováni dle WELFARE

11/ Hájí zájmy svých členů.

12/ Podporuje a dodržuje šlechtitelský cíl a řádu v Plemenné knize ( dále jen PK )

13/ Podporuje a propaguje PK ICSCR

Čl. 3 .

Organizační struktura svazu

ICSCR je samostatným právním subjektem

Organizační strukturu tvoří :

1/ Valná hromada

2/ Předsednictvo

3/ Revizní komise

1/ Valná hromada

a/ - je nejvyšším orgánem ICSCR

b/ - schází se minimálně 1x ročně a svolává ji předsednictvo ICSCR

c/ - valná hromada může být svolána na žádost nadpoloviční většiny členů ICSCR

d/ - valná hromada může být svolána na žádost revizní komise

e/ -valnou hromadu svolává předseda, místopředseda nebo člen předsednictva formou písemné pozvánky (email nebo poštovní zásilka) a to nejméně 14 dnů před datem konání valné hromady. V pozvánce je uvedeno datum konání, hodina, místo a program valné hromady. Protokol z usnesení podepisuje předseda nebo místopředseda a zapisovatel jednání.

f/ - do působnosti valné hromady patří:

- volit a odvolávat orgány ICSCR

- schvalovat koncepci činnosti ICSCR, předloženou výborem, včetně hospodářské zprávy

- schvalovat stanovy ICSCR, jejich doplňky a změny

- volit revizní komisi

- schvalovat inspektory pro inspekce Irish cob na území ČR

- rozhodovat o přijímání a vylučování členů

dále: schvalovat předběžný rozpočet na stávající kalendářní rok, výši členských poplatků za poskytované služby a příspěvků, volit členy výboru ICSCR na tříleté období, volit členy kontrolní a revizní komise na tříleté období, odvolávat členy výboru a revizní komise, rozhodovat o zániku nebo sloučení organizace s jiným sdružením a o vyrovnání jeho majetku.

f/ - valná hromada je usnášeníschopná nadpolovičním počtem hlasů členů ICSCR, přítomných na valné hromadě. Každý člen má jeden hlas.

g/ -přijímá usnesení, jež má závaznost pro všechny členy ICSCR.

i/ - jménem ICSCR jedná předseda, místopředseda nebo člen z předsednictva.

2/ Předsednictvo

a/ Zajišťuje a řídí činnost ICSCR v období mezi schůzemi valných hromad.

Je výkonným orgánem ICSCR, zabezpečuje a kontroluje plnění jednotlivých usnesení.

Zodpovídá revizní komisi za plnění jednotlivých usnesení.

b/ Předsednictvo je 6 členné.

c/ Členy předsednictva jsou:

- předseda

- místopředseda

- 3 členové

- 6 člen předsednictva je pokladní, který nemá hlasovací právo ve výboru

předsednictva

d/ Předsednictvo se schází podle potřeby. Jeho jednání svolává a řídí předseda nebo místopředseda. Zasedání předsednictva je usnášeníschopné, pokud je přítomna nadpoloviční většina přítomných členů. Z každého zasedání je pořizován písemný zápis.

e/ K hlavním úkolům předsednictva patří

- připravuje podklady pro jednání valné hromady.

- Navrhuje mandátovou komisi pro volby předsednictva a revizní komise.

- Vede evidenci členů

- Obstarává a schvaluje prostředky k zajištění rozvoje a činnosti ICSCR

- Informuje členy o své činnosti zápisem z jednání

- archívuje písemnosti

- organizačně zabezpečuje jednání

- spravuje webové stránky

- vede účetnictví

- oficiálně a aktivně spolupracuje se všemi chovatelskými subjekty

Předseda nebo místopředseda

- zastupuje ICSCR v mezinárodních stycích

- svolává a řídí jednání představenstva a valné hromady

- podpisuje veškeré písemnosti

- řídí činnost ICSCR a jeho činnost schvaluje valná hromada

- má dispoziční právo k podání daňového přiznání za o.s. ICSCR

Pokladník

- má dispoziční právo na podávání daňového přiznání a bude kontrolním orgánem sdružení z hlediska finančních otázek.

3/ Revizní komise

a/ je volena valnou hromadou ICSCR (nadpoloviční většinou) přítomných členů

b/ je tříčlenná - předsedu volí ze svého středu

c/ za svoji činnost odpovídá valné hromadě

d/ podává písemnou zprávu o své činnosti

e/ Program RK podléhá schválení výboru ICSCR.

f/ archivuje a vytváří zápisy z jednání valné hromady nebo předsednictva.

g/ kontroluje finanční výkazy

h/ členem revizní komise nesmí být člen výboru ICSCR, a žádný z členů revizní komise nesmí být v úzkém rodinném vztahu (manžel, manželka, rodiče, děti a vnuci a osoby žijící ve společné domácnosti) se členem výboru ICSCR.

i/ eviduje a řeší stížnosti členů ICSCR

j/ revizní komise je zároveň i kárná komise. A řídí se kárným řádem.

Kárný řád se opírá o občanský zákoník (zákon č. 40/1964Sb.) .

Čl. 4.

Členská základna

1/ Členem ICSCR mohou být fyzické i právnické osoby.

2/ Členství vzniká registrací přihlášky výborem, zaplacením zápisného a členského příspěvku a přijetí musí být odhlasováno valnou hromadou.

3/ Členství v ICSCR zaniká vyloučením, vystoupením , úmrtím, zánikem členské organizace, zánikem ICSCR. Při ukončení členství na vlastní žádost (člen toto rozhodnutí sdělí ICSCR písemně), úmrtím ( v případě úmrtí člena ICSCR může být jeho členství převedeno na jiného příslušníka rodiny, který je zákonným dědicem, bez zápisného, jestliže o členství v ICSCR požádá) nebo vyloučením se majetkově ICSCR se členem nevypořádává.

4/ Členský příspěvek je nutné zaplatit do 31.3 roku ve kterém se uplatňuje členství. Pokud tak člen neučiní je platba připomenuta buď to poštovní obsílkou nebo emailem. Současně je pozastaveno členství, tj. odňat volební hlas do doby uhrazení členského příspěvku. 6 měsíců po té, co byly členské příspěvky splatné a nejsou zaplaceny , členství dlužníka se ruší. O vyloučení rozhoduje valná hromada na základě návrhu předsednictva.

5/ Vyloučení pro závažné porušení stanov a povinností člena ICSCR. O vyloučení takového člena rozhoduje výbor ICSCR z vlastního podnětu, případně na návrh jiného člena nebo orgánu ICSCR. Výbor musí dát členovi možnost se hájit. Rozhodnutí o vyloučení z ICSCR musí být skutkově zdůvodněno a musí být členovi doručeno doporučeným dopisem. Proti rozhodnutí se může člen odvolat do 30ti dní ode dne doručení. Odvolání má odkladný účinek až do konání nejbližší VH, která o vyloučení rozhodne. Rozhodnutí VH o vyloučení člena je konečné a nelze se proti němu odvolat. Opětovné přijetí takového člena je možné nejdříve po uplynutí jednoho roku od rozhodnutí o vyloučení za předpokladu, že důvody vyloučení pominuly nebo se takový člen za své jednání písemně omluví a projeví úcinnou lítost. O opětovném přijetí vyloučeného člena rozhoduje výbor v případě jeho vyloučení výborem nebo VH, v případě, že byl vyloučen VH.

Čl. 5.

Práva a povinnosti člena

Všichni členové ICSCR mají stejná práva a povinnosti.

1/ Práva

- volit a být volen do orgánů ICSCR

- zúčastňovat se na činnosti a řízení ICSCR a být o činnosti informován

- užívat všech výhod a možností, jež ICSCR svým členům poskytuje, pokud

plní podmínky, které jsou stanoveny pro jejich udělení

- účastnit se všech akcí pořádaných ICSCR

- podávat návrhy, dotazy a stížnosti orgánům ICSCR a žádat o jejich vyjádření

2/ Povinnosti

- řídit se stanovami a usneseními orgánů ICSCR

- napomáhat realizaci cílů ICSCR a podílet se na činnosti ICSCR

- platit členské příspěvky a zápisné

- aktivně pracovat v orgánech a komisi ICSCR, do kterých byl zvolen

- zachovávat členskou kázeň a dbát na dodržování zákonů a demokracie

- zúčastňovat se valných hromad ICSCR .

- svým chováním nepoškozovat dobré jméno ICSCR a nenarušovat dobré

soužití v ICSCR

- hlásit změny údaju uvedených na přihlášce (změna jména,adresy,kontaktu)

v co nejkratší době nejdéle však do 31 dnů.

Čl. 6.

Hospodaření ICSCR

1/ Základním finančním zdrojem pro činnost ICSCR jsou příspěvky a zápisné členů.

2/ Vedlejším finančním zdrojem jsou případné sponzorské dary, granty, dotace, dědictví

3/ Příspěvky od obcí, České republiky a EU

4/ Příjmy z vedlejší hospodářské činnosti

5/ S finančními prostředky hospodaří představenstvo ICSCR podle zásad rozpočtu schválených valnou hromadou.

6/ Veškerý majetek je majetkem ICSCR

7/ Výdaje tvoří peněžitá a nepeněžitá plnění směřující k plnění cíle činnosti ICSCR

8/ Majetek ICSCR tvoří peníze v pokladně, peníze na běžném úctu, movité věci a další majetek předpokládaný zákonem o účetnictví, postupy účtování pro občanská sdružení případně mezinárodními účetními standardy. Řádnou správu tohoto majetku zabezpečuje výbor organizace.

9/ Vytvoří-li ICSCR při své činnosti zisk, může být použit jen k dosažení cílů ICSCR.

10/ Používání loga a oficiálního názvu ICS CR náleží pouze spolek ICS CR.

11/ Oficiální informace za dění klubu mohou být komunikovány skrze oficiální webové stránky klubu. Veškeré informace komunikované ostatními subjekty nebudou považovány za oficiální,a pokud budou takto podávány - jménem ICS CR, bude to považováno za porušení stanov klubu.

10/ Na hospodaření dohlíží kontrolní a revizní komise, která předkládá pravidelně zprávu členské základně VH.

Čl. 7.

Způsob majetkového vypořádání při zániku ICSCR

1/ O zániku ICSCR může rozhodnout pouze valná hromada na žádost min. 50 % členů, při souhlasu min. 3 přítomných členů výboru. Tato zároveň zvolí likvidátora a likvidační komisi.

2/ Rozhodnutím likvidační komise po schválení účetní uzávěrky a likvidační zprávy zaniká ICSCR. Členům bude vrácena adekvátní část majetku.

Čl. 8.

Volební období

Volební období všech orgánů ICSCR je tříleté.

Čl. 9

Závěrečná ustanovení

1/ Pokud se ukáže, že některé ustanovení těchto Stanov není platné či účinné, nemá to vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení těchto stanov.

2/ Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy ČR a EU.

3/ Logo, název a veškeré věci je vlastnictvím ICSCR a může být používáno výhradně pro potřeby ICSCR, nebo s jejich výslovným souhlasem.

4/ Výbor je oprávněn změnit sídlo ICSCR a za tímto účelem provést a schválit znění stanov, týkající se tohoto bodu.

5/ Výbor se zmocňuje, aby v případě, kdy v důsledku rozhodnutí orgánu veřejné správy nebo v důsledku jiné právní skutečnosti nebo pro splnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy, vyvstane potřeba provést změnu těchto stanov a ICSCR by v důsledku prodlení mohla vzniknout škody, nebo jiná újma, schválilo a provedlo v rozsahu nezbytně nutném změnu stanov a vydalo úplné znění stanov. Takto provedenou změnu stanov je výbor povinen zařadit do programu k projednání na nejbližší valné hromadě.