Stanovy ICSCR


Čl. 1

Název a sídlo

Spolek chovatelů irských cobů z.s (dále jen "spolek") je nevládním zájmovým subjektem chovatelů a příznivců plemene irský cob založeným v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., občanského zákoníku v platném znění a řídí se novým zákonem č 89/2012 Sb.

Má sídlo na adrese Horní Ostrovec 67, 398 33 Ostrovec

Čl. 2

Charakter spolku

Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým subjektem chovatelů a příznivců irských cobů v němž se sdružují zájemci o kvalitní chov tohoto plemene v ČR.

Čl. 3

Základní účely spolku

Základním účelem spolku je:

a) vést vlastní plemennou knihu irského coba v ČR pod záštitou ASCHK

b) zprostředkovávat registraci a zápis koní v plemenné knize ICSČR

c) osvětově působit na členy i nečleny, aby koně byli chováni dle WELFARE

d) přispívat svou činností ke zvýšení kvality chovu plemene irský cob

Čl. 4

Předmět činnosti spolku

Předměty činnosti spolku jsou zejména:

a) sdružuje právnické a fyzické osoby starší 18-ti let se zájmem o plemeno irský cob a osob zabývající se jeho chovem

b) spolupracuje s příslušnými zahraničními plemennými knihami irského coba které jsou dceřinnými vůči mateřské plemenné knize irského coba

c) organizuje osvětovou činnost, zabezpečuje propagaci a šíření informací pro potřebu svých členů a posiluje jejich společenské postavení formou propagace ve sdělovacích prostředcích, na výstavách a inspekcích

d) zajišťuje chovatelské akce a svody za účelem posouzení a zapsání irských cobů do plemenné knihy IC

e) vykonává a organizuje další činnosti dle potřeb a zájmů svých členů

f) hájí zájmy svých členů

g) podporuje a dodržuje šlechtitelský program a řád plemenné knihy (dále jen ŘPK)

h) podporuje a propaguje PK ICSCR

ch) při akcích spolku postupuje dle řádu Asociace svazu chovatelů koní ČR pro ochranu zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu zvířat 31468/05 - 11020 z 28.října 2005

Čl. 5

Členství ve spolku

Členství vzniká dnem, kdy předsednictvo spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky a zaplacení členských příspěvků. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, datum narození, telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele.

  • Předsednictvo spolku rozhodne o přijetí nových členů do 30-ti dnů ode dne podání přihlášky.
  • Členem spolku mohou být fyzické i právnické osoby
  • Všichni členové mají stejná práva a povinnosti

Člen spolku má právo:

- účastnit se veškeré činnosti spolku ICSCR, volit radu spolku a další orgány spolku a být volen do těchto orgánů

- posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti spolku,

- předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku a žádat o jejich vyjádření

- užívat všech výhod a možností jež ICSCR svým členům poskytuje, pokud plní podmínky, které jsou stanoveny pro jejich udělení

- účastnit se všech akcí pořádaných ICSCR

- zúčastňovat se valných hromad


Člen spolku je povinen:

- řídit se stanovami a usneseními orgánů ICSCR

- napomáhat realizaci cílů ICSCR a podílet se na činnosti spolku

- platit členské příspěvky

- aktivně pracovat v orgánech a komisi ICSCR do kterých byl zvolen

- zachovávat členskou kázeň a dbát na dodržování zákonů

- svým chováním nepoškozovat dobré jméno ICSCR a nenarušovat dobré soužití v ICSCR

- hlásit změny údajů uvedených na přihlášce (příjmení, adresa, telefon, mail) v co nejkratší době

Členské příspěvky je nutno zaplatit nejpozději do 31.3. roku ve kterém se uplatňuje členství. Pokud členství není v dané lhůtě uhrazeno je platba členovi připomenuta emailem případně poštovní obsílkou. Současně je pozastaveno členství tj. odňat volební hlas do doby uhrazení členského příspěvku. O případném vyloučení rozhoduje valná hromada.

Čl. 6

Zánik členství

Členství v ICS CR zaniká na základě oznámení člena spolku o ukončení členství ve spolku, dále úmrtím, vyloučením člena pro hrubé porušování stanov. Při ukončení členství na vlastní žádost, (člen toto rozhodnutí sdělí ICS CR písemně), úmrtím (v případě úmrtí člena ICS CR může být členství převedeno na jiného příslušníka rodiny, který je zákonným dědicem jestliže o členství v ICS CR požádá) nebo vyloučením se majetkově ICS CR se členem nevypořádává.

O vyloučení člena pro závažné porušení stanov a povinností člena ICS CR rozhoduje výbor ICS CR z vlastního podnětu, případně na návrh jiného člena nebo orgánu ICSCR. Výbor musí dát členovi možnost se hájit. Rozhodnutí o vyloučení z ICS CR musí být skutkově zdůvodněno a musí být členovi doručeno doporučeným dopisem. Proti rozhodnutí se může člen odvolat do 30-ti dnů ode dne doručení. Odvolání má odkladný účinek až do konání nejbližší VH, která o vyloučení rozhodne. Rozhodnutí VH o vyloučení člena je konečné a nelze se proti němu odvolat. Opětovné přijetí takového člena je možné nejdříve po uplynutí jednoho roku od rozhodnutí o vyloučení za předpokladu, že důvody vyloučení pominuly nebo se takový člen za své jednání písemně omluvil. O opětovném přijetí vyloučeného člena rozhoduje výbor v případě jeho vyloučení výborem nebo VH, v případě, že byl vyloučen VH.

Čl. 7

Orgány spolku

ICSCR je samostatným právním subjektem a organizační struktura tvoří:

1. valná hromada

2. předsednictvo

3. revizní komise


 1. Nejvyšším orgánem spolku je valná hromada, která se schází nejméně jednou ročně, aby

a) schválila případné změny stanov

b) zvolila na tříleté funkční období pětičlenou radu spolku a revizní komisi případně tuto radu nebo komisi spolku odvolala

c) schválila zprávu o činnosti spolku a zprávu o hospodaření za předcházející období

d) určila a schválila koncepci činnosti spolku na další období

e) stanovila výši členských příspěvků

f) schválila rozpočet spolku na příští období

g) rozhodla o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně

h) vyloučila člena pro hrubé porušování stanov

Valnou hromadu spolku svolává předseda nebo jiný člen předsednictva spolku formou písemné pozvánky (emailem či poštovní zásilkou) všem členům spolku a to prokazatelně nejméně 14 dní před datem konání valné hromady. V pozvánce musí být uvedeno datum konání, hodina, místo a program valné hromady. Protokol z usnesení podepisuje předseda nebo místopředseda a zapisovatel jednání. Usnášeníschopná je, pokud se zúčastní nadpoloviční většina členů. Není-li valná hromada usnášeníschopná, svolá rada spolku náhradní valnou hromadu nejdéle do jednoho měsíce ode dne původního konání, tato opakovaná členská schůze je usnášeníschopná nadpoloviční většinou přítomných členů.


2. Předsednictvo

- připravuje podklady pro jednání valné hromady.

- navrhuje mandátovou komisi pro volbu předsednictva a revizní komise.

- vede evidenci členů

- obstarává a schvaluje prostředky k zajištění rozvoje a činnosti ICSCR

- Informuje členy o své činnosti zápisem z jednání

- archivuje písemnosti

- organizačně zabezpečuje jednání

- spravuje webové stránky

- vede účetnictví

- oficiálně a aktivně spolupracuje se všemi chovatelskými subjekty

Předsednictvo spolku je pětičlenné. Jeho funkční období je tříleté a řídí činnost spolku mezi členskými schůzemi a schází se podle potřeby. 

Tvoří ho:

- předseda

- místopředseda

- 3 členové výboru (z něhož je jeden člen pokladník)


Jednání předsednictva svolává a řídí předseda nebo místopředseda. Zasedání předsednictva je usnášeníschopné, pokud je přítomna nadpoloviční většina přítomných členů a zároveň je přítomen předseda.

- zajišťuje a řídí činnost ICS CR v období mezi schůzemi valných hromad.

- je výkonným orgánem ICS CR, zabezpečuje a kontroluje plnění jednotlivých usnesení.

- odpovídá revizní komisi za plnění jednotlivých usnesení.


V případě odstoupení, odvolání nebo úmrtí člena předsednictva spolku je výbor spolku povinen do 60 dnů svolat členskou schůzi, která zajistí doplnění předsednictva.


Předseda a místopředseda spolku je jeho statutárním orgánem. Statutární orgán zastupuje spolek ve věcech

- zastupuje ICSCR v mezinárodních stycích

- řídí jednání předsednictva a valné hromady

- podpisuje veškeré písemnosti

- řídí činnost ICSCR a jeho činnost schvaluje valná hromada

- má dispoziční právo k podání daňového přiznání za ICS CR z.s


Pokladník

- má dispoziční právo na podávání daňového přiznání a bude kontrolním orgánem sdružení z hlediska finančních otázek.

3. Revizní komise

- je volena valnou hromadou ICSCR (nadpoloviční většinou) přítomných členů

- je tříčlenná - předsedu volí ze svého středu

- za svoji činnost odpovídá valné hromadě

- podává písemnou zprávu o své činnosti

- Program RK podléhá schválení výboru ICSCR.

- archivuje a vytváří zápisy z jednání valné hromady nebo předsednictva.

- kontroluje finanční výkazy

- členem revizní komise nesmí být člen výboru ICSCR, a žádný z členů revizní komise nesmí být v úzkém rodinném vztahu (manžel, manželka, rodiče, děti a vnuci a osoby žijící ve společné domácnosti) se členem výboru ICSCR.

- eviduje a řeší stížnosti členů ICSCR

- revizní komise je zároveň i kárná komise a řídí se kárným řádem.

Kárný řád se opírá o občanský zákoník (zákon č. 89/2012Sb.)

Čl. 8

Hospodaření spolku

1) základním finančním zdrojem pro činnost ICSCR jsou příspěvky a zápisné členů.

2) vedlejším finančním zdrojem jsou případné sponzorské dary, granty, dotace, dědictví, prodej reklamních předmětů

3) příspěvky od obcí, České republiky a EU

4) příjmy z vedlejší hospodářské činnosti

5) s finančními prostředky hospodaří předsednictvo ICSCR podle zásad rozpočtu schválených valnou hromadou.

6) veškerý majetek je majetkem ICSCR

7) výdaje tvoří peněžitá a nepeněžitá plnění směřující k plnění cíle činnosti ICSCR

8) majetek ICSCR tvoří peníze v pokladně, peníze na běžném úctu, movité věci a další majetek předpokládaný zákonem o účetnictví, postupy účtování pro občanská sdružení případně mezinárodními účetními standardy. Řádnou správu tohoto majetku zabezpečuje výbor organizace

9) vytvoří-li ICSCR při své činnosti zisk, může být použit jen k dosažení cílů ICSCR

10) používání loga a oficiálního názvu ICSCR náleží pouze spolek ICSCR.

11) oficiální informace za dění klubu mohou být komunikovány skrze oficiální webové stránky klubu. Veškeré informace komunikované ostatními subjekty nebudou považovány za oficiální,a pokud budou takto podávány - jménem ICS CR, bude to považováno za porušení stanov klubu.

12) Na hospodaření dohlíží kontrolní a revizní komise, která předkládá pravidelně zprávu členské základně VH.

Čl. 9

Způsob majetkového vypořádání při zániku spolku ICSCR

1) o zániku ICSCR může rozhodnout pouze valná hromada na žádost min. 50 % členů, při souhlasu min. 3 přítomných členů výboru. Tato zároveň zvolí likvidátora a likvidační komisi.

2) rozhodnutím likvidační komise po schválení účetní uzávěrky a likvidační zprávy zaniká ICSCR. Členům bude vrácena adekvátní část majetku.

Čl. 10

Závěrečná ustanovení

1) záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy ČR a EU.

2) Logo, název a veškeré věci je vlastnictvím ICSCR a může být používáno výhradně pro potřeby ICSCR, nebo s jejich výslovným souhlasem.

3) výbor je oprávněn změnit sídlo ICSCR a za tímto účelem provést a schválit znění stanov, týkající se tohoto bodu.

4) výbor se zmocňuje, aby v případě, kdy v důsledku rozhodnutí orgánu veřejné správy nebo v důsledku jiné právní skutečnosti nebo pro splnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy, vyvstane potřeba provést změnu těchto stanov a ICSCR by v důsledku prodlení mohla vzniknout škody, nebo jiná újma, schválilo a provedlo v rozsahu nezbytně nutném změnu stanov a vydalo úplné znění stanov. Takto provedenou změnu stanov je výbor povinen zařadit do programu k projednání na nejbližší valné hromadě.

5) záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy v souladu se zákonem občanského zákoníku č.89/2012 Sb