STANOVY

Článek I.

Název, sídlo, působnost a charakter spolku


Název spolku: Spolek chovatelů Irských cobů z.s

Oficiální zkratka spolu: ICS CR (IRISH COB SOCIETY CZECH REPUBLIC)

Sídlo spolku: Horní Ostrovec 67, 398 33 Ostrovec

Působnost: Spolek působí na celém území České republiky, spolek se nečlení na organizační jednotky.

Charakter spolku: Spolek je dobrovolnou organizací příznivců, majitelů a chovatelů Irských cobů a dalších osob, vzniklou za podmínek stanovených platným novým občanským zákoníkem, zákon č. 89/2012 Sb. Spolek je právnickou osobou, tj. má právní subjektivitu, vystupuje svým jménem. Spolek se řídí při své činnosti platnými zákony, obecně závaznými právními předpisy a svými stanovami.

Článek II.

Hlavní činnost a cíle spolku

 • Zpracovávat a průběžně aktualizovat dlouhodobou koncepci rozvoje chovu Irských cobů v ČR.
 • Prostřednictvím Asociace svazů chovatelů koní ČR (ASCHK) zajišťovat vedení plemenné knihy pro Irské coby v souladu s řádem této plemenné knihy a realizovat s tím související činnosti.
 • Hájit zájmy svých členů a prosazovat je vůči jiným orgánům a organizacím.
 • Podílet se na tvorbě a novelizaci právních předpisů a jiných předpisů souvisejících s chovatelskou činností svých členů.
 • Soustřeďovat a zpracovávat důležité poznatky a zásady z činnosti odborných organizací v tuzemsku i zahraničí a poskytovat členům odborné, informační a poradenské služby.
 • Spolupracovat s Českou jezdeckou federací v prověřování výkonnosti Irských cobů v jezdeckých a vozatajských soutěžích.
 • Zabezpečovat propagaci Irských cobů dostupnými prostředky a vytvářet předpoklady pro odbyt.
 • Registrovat členy a vést jejich evidenci.
 • Vykonávat a organizovat další činnosti dle potřeb a zájmů svých členů.

Článek III.

Členství ve spolku

 1. Členem spolku mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby respektující stanovy spolku.
 2. Členství členů vzniká rozhodnutím výboru či členské schůze o přijetí uchazeče na základě jeho přihlášky. Přihláška může být poslána poštou nebo online přes spolkový web. Každá přihláška musí obsahovat jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, datum narození, funkční e-mailovou adresu uchazeče. V případě, že uchazeč pošle svou přihlášku poštou, musí být datována a vlastnoručním podpisem podepsaná, součástí přihlášky musí být vždy opět datovaný a vlastnoručně podepsaný souhlas se zpracováním osobních údajů. Vzorovou přihlášku a souhlas najde žadatel na spolkovém webu.
 3. V případě, že zájemce o členství žádá na členské chůzi, o přijetí v tom to případě rozhodne hlasování a usnesení je přijato, vysloví-li s ním souhlas nadpoloviční většina přítomných členů. Nově přijatý člen má zprávo ihned hlasovat a rozhodovat o věcech spolku, za předpokladu že ihned na místě uhradí své členství.
 4. V případě, že žadatel nežádá na členské schůzi, musí své písemnosti zaslat poštou na sídlo spolku nebo odeslat online přes spolkový web.
 5. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí za člena spolku, musí být doručeno uchazeči písemně nebo elektronicky a to do 30 dnů od převzetí přihlášky.
 6. Nově přijatý člen je povinen uhradit členský příspěvek za kalendářní rok, v němž došlo ke vzniku členství do 30 dnů, ode dne doručení. Marným uplynutím této lhůty členství zaniká.
 7. Proti rozhodnutí o nepřijetí není přípustný žádný opravný prostředek.
 • Nikdo nesmí být nucen k účasti ve spolku a nikomu nesmí být bráněno z něj vystoupit.
 • Na přijetí za člena spolku není právní nárok.
 • Členové spolku neručí za jeho dluhy.
 • Člen spolku má právo zejména:
 • účastnit se činnosti spolku,
 • volit orgány spolku a být volen do těchto orgánů,
 • hlasovat na členské schůzi,
 • účastnit se akcí pořádaných spolkem, využívat zvýhodněné ceny určené pro členy spolku a využívat služeb poskytovaných spolkem,
 • předkládat návrhy, připomínky a podněty orgánům spolku.
 • Výkon práv spojených se členstvím ve spolku se pozastavuje:
 • po dobu, po kterou je člen v prodlení se zaplacením členského příspěvku,
 • ode dne zahájení řízení o vyloučení člena ze spolku do jeho skončení.
 • Člen spolku je povinen zejména:
 • dodržovat platné právní předpisy,
 • dodržovat tyto stanovy a rozhodnutí orgánů spolku,
 • hájit zájmy spolku a přispívat k plnění účelu spolku,
 • hradit členské příspěvky,
 • svým slušným a čestným jednáním přispívat k budování dobrého jména spolku,
 • oznamovat výboru neprodleně všechny skutečnosti, které mají nebo mohou mít za následek ztrátu předpokladů pro členství ve spolku,
 • oznamovat výboru neprodleně všechny změny týkající se jména, adresy trvalého bydliště a e-mailové adresy;
 • udržovat funkční e-mailovou adresu, na kterou je možné členu doručovat elektronické zprávy.
 • Členství zaniká
 • doručením písemného oznámení člena o vystoupení,
 • nezaplacením členských příspěvků ani v přiměřené dodatečné lhůtě, a to po předchozím písemném upozornění ze strany výboru spolku. To to písemné oznámení připraví a odešle na uvedenou e-mailovou adresu člen výboru a to pokladník,
 • úmrtím, zánikem právnické osoby - člena spolku, zánikem spolku,
 • porušováním povinností vyplývajících z členství, kdy byl člen upozorněn na toto porušování a zároveň byl požádán o nápravu v odpovídající lhůtě a člen nápravu nezjednal ani po výzvě výboru spolku. Výzva se nevyžaduje, nelze-li porušení povinností odčinit, a nebo způsobilo-li spolku zvlášť závažnou újmu;
 • na základně podaného podmětu ze strany výboru, revizní komise a kteréhokoliv člena. Podmět může být podán ústně či písemnou formou, v podmětu musí být uvedeny okolnosti osvědčující důvod pro vyloučení; písemný podmět musí být zaslán na adresu spolku nebo e-mailovou adresu spolku. V případě podání ústního podmětu kontaktuje stěžovatel jakoukoliv osobu z výboru či revizní komise,
 • zánikem členství ve spolku nevzniká bývalému členovi nárok na vrácení jakýchkoliv uhrazených členských příspěvků.
 • O ukončení členství a vyloučení člena může rozhodnout pouze výbor spolku.
 • Výbor spolku má dále právo odvolat člena výboru či člena revizní komise z jeho funkce, a to ihned po zjištění porušení svých povinností vyplývající ze své funkce a členství ve spolku.
 • Člen, proti kterému podmět či odvolání směřuje, má příležitost se s návrhem na vyloučení či odvolání seznámit, žádat o jeho vysvětlení a uvést i doložit vše, co mu je k prospěchu.
 • Člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení či odvolání v písemné formě navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení či odvolání přezkoumala revizní komise. Návrh na přezkum rozhodnutí o vyloučení nemá odkladný účinek. Návrh člena musí mít písemnou formu, musí být odůvodněn a doručuje se spolku na adresu sídla nebo na spolkový e-mail . Revizní komise rozhodne o návrhu člena do 30 dnů od doručení. Revizní komise zruší rozhodnutí o vyloučení či odvolání člena, odporuje-li vyloučení zákonu nebo stanovám.

Článek IV.

Seznam členů

 • Seznam členů eviduje a uchovává člen výboru, a to pokladník, který se stará o aktualizaci. Seznam členů je plně k dispozici pouze výboru a revizní komisi spolku.
 • Seznam členů je veden v elektronické podobě.
 • Každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost od spolku na jeho náklady potvrzení s výpisem ze seznamu členů, obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly vymazány. Namísto zemřelého člena může o potvrzení požádat jeho manžel, dítě nebo rodič, a není-li žádný z nich, může o vydání potvrzení žádat jiná osoba blízká nebo dědic, prokáží-li zájem hodný právní ochrany.
 • Seznam členů může být uveřejněn se souhlasem všech členů, kteří jsou v něm zapsáni; při uveřejnění neúplného seznamu členů musí být z něho patrné, že je neúplný.

Článek V.

Organizační struktura spolku

Spolek je samostatným právním subjektem - právnickou osobou. Organizační struktura je následující:

I. členská schůze

II. výbor spolku

III. statutární orgán (předsednictvo výboru)

IV. revizní komise


I. Členská schůze (dříve valná hromada)

 • Nejvyšším orgánem spolku.
 • Členskou schůzi tvoří všichni členové spolku.
 • Schvaluje členy výbor a revizní komisi spolku.
 • Schvaluje stanovy a veškeré změny ve stanovách.
 • Schvaluje zprávu o činnosti spolku a zprávu o hospodaření za předcházející období.
 • Schvaluje koncepci činnosti spolku a rozpočet na další období.
 • Stanovuje výši členského příspěvku, dále může rozhodnout o prominutí členského příspěvku.
 • Rozhoduje o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně.
 • Členská schůze se svolávána alespoň jednou do roka a to výborem spolku.
 • Členská schůze může být svolána kdykoliv, na základě vzneseného podmětu ze strany výboru, revizní komise, ale tak též podá-li podmět třetina členů spolku, který nesnese odkladu do řádného termínu členské schůze.
 • Členské schůze se musí zúčastnit předseda.
 • Program členské schůze připravuje výbor.
 • Zasedání členské schůze se svolá písemnou pozvánkou, která je zaslána na uvedený e-mail v přihlášce člena a je zároveň zveřejněna na spolkovém webu. Uveřejněním pozvánky na spolkovém webu se považuje pozvánka za doručenou. Pozvánka musí být na internetových stránkách uveřejněna až do okamžiku konání členské schůze.
 • Pozvánky odešle pověřený člen výboru, a to prokazatelně nejméně 15 dní před datem jejího konání.

Z pozvánky musí být zřejmé:

 • jméno spolku a sídlo s kontaktními údaji,
 • místo a dobu zahájení členské schůze; místo a doba zahájení členské schůze se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost člena se jí zúčastnit,
 • označení, zda se svolává členská schůze nebo náhradní členská schůze,
 • program členské schůze a
 • místo, kde se člen může seznámit s podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze, pokud nejsou přiloženy k pozvánce.
 • Změnu v programu zasedání může změnit pouze výbor, a to se souhlasem člena, který podal podmět k projednání.
 • Zasedání může odvolat nebo odložit jen výbor stejným způsobem, jakým bylo svoláno a to nejpozději 7 dní před oznámeným datem zasedání.
 • Každý člen je oprávněn účastnit se zasedání a požadovat i dostat na něm vysvětlení záležitostí spolku, vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu zasedání členské schůze. Požaduje-li člen na zasedání sdělení o skutečnostech, které zákon uveřejnit zakazuje nebo jejichž prozrazení by spolku způsobilo vážnou újmu, nelze mu je poskytnout.
 • Zákon nebrání tomu, aby člena spolku zastoupil jiný člen na základě plné moci, která nemusí mít ověřený podpis. Zastupující člen, ale nesmí disponovat dalšími plnými mocemi, z toho vyplývá že člen má právo hlasovat svým hlasem a jednou plnou mocí.

20. Člen nemůže na členské schůzi uplatnit své hlasovací právo:

 • je-li v prodlení s úhradou členských příspěvků
 • jeli s členem řešen podmět k vyloučení ze spolku,
 • rozhoduje-li výbor o jeho odvolání z funkce člena orgánu,
 • omezení výkonu hlasovacího práva se vztahuje i na členy, kteří jednají ve shodě s členem, který nemůže uplatňovat své hlasovací právo.
 • Členská schůze je schopna se usnášet za účasti jedné třetiny členů spolku. Členská schůze přijímá svá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů přítomných, řádných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
 • Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá ten, kdo svolal původně svolanou členskou schůzi, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu, náhradní členskou schůzi se stejným programem, a to ve lhůtě jedné hodiny od předchozího zasedání. Náhradní členská schůze je schopna se usnášet bez ohledu na počet přítomných členů. Usnesení je přijato, vysloví-li s ním souhlas nadpoloviční většina přítomných řádných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
 • K přijetí rozhodnutí o zrušení a přeměně spolku, je zapotřebí dvoutřetinové většiny hlasů přítomných členů. Každý člen má jeden hlas. Usnesení je přijato, vysloví-li s ním souhlas nadpoloviční většina přítomných členů.

Průběh členské schůze

 • Členskou schůzi zahájí pověřený člen výboru, ověří zdali je členská schůze schopna se usnášet. Poté zajistí volbu předsedy zasedání, zapisovatele a osobu pověřenou sčítáním hlasovacích hlasů.
 • Zvolený předseda seznámí členy s programem členské schůze.
 • Podmět, který nebyl zařazena do programu zasedání při jeho ohlášení, lze zařadit pouze vysloví-li s ním souhlas nadpoloviční většina přítomných členů.
 • Předseda dohlíží a dbá na dodržování a projednávání stanovených bodů, které jsou uvedené v pozvánce. Členská schůze má právo podat podnět na předčasném ukončení zasedání. Usnesení je přijato, vysloví-li s ním souhlas nadpoloviční většina přítomných členů.
 • Výbor zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do třiceti dnů od jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila členská schůze.
 • Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, kdo zapisoval a kdo sčítal hlasy při hlasování, jaká usnesení přijala a kdy byl zápis vyhotoven.
 • Každý člen spolku může nahlížet do zápisů ze zasedání. Písemné forma zápisu bude archivován předsedou spolku a bude vložen v elektronické podobě na spolkovém webu v sekci pro členy.

Neplatnost usnesení členské schůze.

 • Každý řádný člen spolku, člen představenstva nebo revizní komise nebo likvidátor se mohou dovolávat neplatnosti usnesení členské schůze podle ustanovení občanského zákoníku o neplatnosti usnesení členské schůze spolku pro rozpor s právními předpisy nebo stanovami.
 • Důvodem neplatnosti usnesení členské schůze je i jeho rozpor s dobrými mravy.

II. Výbor spolku

 • Členy výboru volí nejvyšší orgán spolku, a to členská schůze.
 • Výbor spolku má 5 členů a tvoří ho 3 členové předsednictva a dále 2 členové.
 • Funkční období výboru je pětileté.
 • Každý člen výboru má právo na odstoupení z funkce. Odstoupení člena musí být podané výboru vždy písemnou formou, a to pomocí e-mailu nebo poštovní zásilkou na sídlo spolku. V případě, že odstupuje předseda, zašle svou žádost místopředsedovy, a to opět pomocí e-mailu nebo poštovní zásilkou na adresu místopředsedy.
 • Odstupující člen předá veškeré písemnosti, reklamní předměty zapůjčené spolkem, podá zprávu o svém působení ve spolku a do zprávy zapíše průběh plnění zadaných úkolů, zapíše veškeré kontakty osob, které se zadaným úkolem souvisejí. V případě, že tak neučiní, revizní komise připraví zápis o úmyslném zatajování a neposkytnutí zprávy o své činnosti ve spolku. Ten to přestupek je pod pokutou 5000,- Kč, kterou bude spolek nárokovat po odstupujícím členovi.
 • Výbor spolku se schází dle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně, k projednání všech důležitých otázek správy, řízení a činnosti spolku.
 • Předseda dohlíží na dobré fungování spolku a na to, jestli členové volených orgánů řádně vykonávají své funkce a podává zprávu na zasedání členské schůze.
 • Výbor, a to konkrétně pokladník zajišťuje řádné vedení účetnictví a agend spravovaných spolkem.
 • Předkládá členské schůzi zprávu o činnosti a hospodaření za uplynulé období, včetně účetní závěrky, programu činnosti na další období a informuje ostatní členy spolku prostřednictvím webových stránek o záležitostech spolku.
 • Udržuje aktivní komunikaci s mateřskou plemennou knihou.
 • Výbor spolku navrhuje kompetentnímu orgánu což je uznávané chovatelské sdružení ASCHK kandidáty pro volbu členů do Rady plemenné knihy (RPK). 
 • Odvolává členy Rady plemenné knihy (RPK).
 • Jedná a je v aktivním kontaktu s ASCHK a RPK.
 • Připravují podklady k projednání s ASCHK a RPK.
 • Jedná a prezentuje spolek, a to vždy v souladu se stanovami a občanským zákoníkem.
 • Obstarává a schvaluje prostředky k zajištění rozvoje a činnosti spolku.
 • Zajišťuje a řídí činnost v období mezi členskými schůzemi.
 • Zabezpečuje a kontroluje plnění jednotlivých usnesení.
 • Odpovídá revizní komisi za plnění jednotlivých usnesení.
 • Odvolává statutární orgán spolku.
 • Volí osoby oprávněné k podání návrhu na zápis změn údajů do rejstříku spolků.
 • Odvolává členy výboru a revizní komise.
 • Rozhoduje o ukončit členství člena spolku.
 • V případě odstoupení, odvolání nebo úmrtí člena výboru spolku je výbor spolku povinen do 60 dnů svolat členskou schůzi, která zajistí doplnění výboru o chybějícího člena.
 • Svolává členské schůze.
 • Připravuje a odesílá pozvánky na členské schůze.
 • Připravuje program a podklady pro členské schůze.
 • Zahajuje členskou schůzi, ověřuje, zdali je členská schůze schopna se usnášet. Poté zajistí volbu předsedy zasedání, zapisovatele a osobu pověřenou sčítáním hlasovacích hlasů.
 • Zajišťuje vyhotovení zápisu ze zasedání do 30 dnů od jejího ukončení.
 • Pověřuje jednotlivé členy dobrovolnými úkoly, které musí být předem stanoveny a písemně odsouhlaseny výborem.
 • Připravuje a podává návrhy na veřejné akce, za účelem prezentace plemene Irského coba.
 • Výbor volí z řad členů, dobrovolné pomocníky. Každý člen musí být výborem požádán a písemně pověřen. Žádný člen spolku, a to včetně členů výboru, revizní komise nesmí jednat ze své vůle a používat jméno spolku pro své soukromé účely. V případě, že bude zjištěno toto pochybení, výbor připraví podmět pro vyloučení či odvolání z funkce člena. Výbor je povinen připravit oficiální odvolání či vyloučení člena co pochybil, a to v co nejkratší době od zjištění. Výbor následně vyhotoví zápis pro revizní komisi. Člen, co tak to pochybí, bude potrestán pokutou, a to ve výši 5000,- Kč. Výrob tuto pokutu bude po členovi vymáhat a člen je povinen tuto pokutu uhradit, a to po uplynutí ochranné lhůty na svou obhajobu.
 • Navrhuje kandidáty na pozici inspektorů pro veřejné akce jako je například svod, výstava. Tyto kandidáty odsouhlasí RPK.
 • Vede seznam členů. Evidencí a aktualizací seznamu je pověřen vždy pokladník.
 • Vede účetnictví a připravuje daňové přiznání, a to konkrétně pokladník.
 • Informuje členy o své činnosti zápisem z jednání.
 • Archivuje písemnosti, a to konkrétně předseda.
 • Spravuje webové a facebookové stránky spolku.
 • Členem výboru nemůže být osoba posuzující (inspektor) plemeno Irského coba, a to z důvodu nenapadnutelnosti posuzovaných koní členů spolku. Dále členem výboru nemůže být členem v revizní komisi.
 • Členem výboru se nemůže stát člen, který je ke dni volby členem voleného orgánu jiného spolku, jehož předmět hlavní, či vedlejší činnosti je stejný či svou povahou blízký (podobný) předmětu hlavní činnosti spolku. Případná volba takovéhoto člena do voleného orgánu spolku je neplatná.

III. Statutární orgán - kolektivní

 • Statutárním orgánem spolku je předsednictvo výboru.
 • Organizuje a řídí jeho činnost a reprezentuje spolek navenek.
 • Členové statutárního orgánu jednají samostatně a mají právo podepisovat písemnosti.
 • Statutární orgán se skládá ze tří členů: předsedy, místopředsedy a pokladníka.
 • Je volen členskou schůzí na pětileté funkční období.
 • Členy statutárního orgánu může odvolat pouze výbor.
 • Statutární orgán má právo nakládat s finančními prostředky spolku, ale pouze v případě že finanční transakce bude odsouhlasena výborem. Usnesení je přijato, vysloví-li s ním souhlas čtyři členové výboru.
 • Statutární orgán musí vždy napsat písemnou žádost o schválení finanční operace s odůvodněním.
 • Členové statutárního výboru musí být trestně bezúhonní.
 • Funkce statutárního orgánu zaniká jeho smrtí, odstoupením či odvoláním.
 • Odstoupení z funkce musí člen statutárního orgánu oznámit výboru. V takovém případě funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li příslušný orgán na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce.

IV. Revizní komise

 • Revizní komise je kolektivním orgánem spolku s dozorčí a kontrolní působností.
 • Revizní komise se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně.
 • Revizní komise má tři členy, kteří jsou voleni členskou schůzí na pětileté funkční období.
 • Ze svého středu si revizní komise volí předsedu. Předseda organizuje a řídí její činnost a representuje revizní komisi navenek.
 • Dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek činnost v souladu se stanovami, právními předpisy.
 • V rozsahu působnosti revizní komise může její pověřený člen nahlížet do dokladů spolku a požadovat od členů dalších orgánů spolku vysvětlení k jednotlivým záležitostem.
 • Všechny orgány spolku jsou povinny poskytovat revizní komisi potřebnou součinnost a informace k výkonu její působnosti.
 • Zjistí-li revizní komise nedostatky, podá písemnou zprávu výboru.
 • Členové revizní komise mají právo účastnit se zasedání všech orgánů spolku.
 • Podává písemnou zprávu o své činnosti a to na hlavní členské schůzi.
 • Členem revizní komise nesmí být člen výboru a žádný z členů revizní komise nesmí být v úzkém rodinném vztahu (manžel, manželka, rodiče, děti a vnuci a osoby žijící ve společné domácnosti) se členem výboru.
 • Eviduje a řeší stížnosti členů.
 • Prověřuje a následně vydává rozhodnutí k protestu vyloučeného člena ze Spolku, a to v 30 denní ochranné lhůtě.

Článek VI.

Hospodaření spolku

 • Spolek hospodaří s prostředky získanými ze členských příspěvků ve výši schválené členskou schůzí, a případnými dary od fyzických a právnických osob či získanými granty.
 • Spolek může vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v provozování podnikatelské nebo jiné výdělečné činnosti.
 • Předmětem vedlejší činnosti spolku je:
 • maloobchod a velkoobchod (např. výroba a prodej propagačních předmětů s logem spolku, apod.);
 • reklamní činnost (Např. umísťování reklamních bannerů na akcích spolku za úplatu, apod.);
 • zprostředkování obchodu a služeb (genetické testy, krevní rozbory v laboratoři, testování geneticky přenosných chorob, pro chovatele koní, kteří nejsou členy spolku);
 • poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků;
 • mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí;
 • pronájem věcí a prostor.
 • Účel vedlejší činnosti spolku spočívá v podpoře hlavní činnosti a v hospodárném využití majetku ve vlastnictví nebo držbě spolku a tato nesmí narušovat provozování hlavní činnosti spolku. Zisk z jakékoliv činnosti spolku lze použít pouze pro činnost a správu spolku, včetně financování náplně jeho hlavní činnosti a nabývání potřebného majetku.
 • Na hospodaření dohlíží revizní komise, může si kdykoliv vyžádat zprávu o hospodaření v daném roce. Zprávu vyhotovuje pokladník.

Způsob majetkového vypořádání při zániku spolku

 • O zániku spolku může rozhodnout pouze členská schůze na žádost min. 50 % členů a při souhlasu min. 4 přítomných členů výboru.
 • Členská schůze zvolí likvidátora a likvidační komisi.
 • Likvidační komise rozhodne jak bude nakládáno s likvidačním zůstatkem.
 • Může být rozhodnuto:
 • Likvidační zůstatek se převede na jinou právnickou osobu s příbuzným předmětem činnosti.
 • Likvidačního zůstatek bude rozdělen mezi členy spolku.

Článek VII.

Závěrečná ustanovení

 • Tyto stanovy byly přijaty v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., novým občanským zákoníkem, v platném znění a dalšími příslušnými právními předpisy a jsou závazné pro všechny členy spolku a členy jeho orgánů.
 • Logo, název, oficiální zkratka ICS CR a veškeré věci jsou vlastnictvím spolku, můžou být používány výhradně pro potřeby spolku, nebo s jejich výslovným souhlasem.
 • Výbor je oprávněn změnit sídlo spolku a za tímto účelem provést a schválit znění stanov, týkající se tohoto bodu.

Stanovy byly schváleny a nabyly účinnosti dne 23.6.2018.