Co je svod a proč se pořádají

Svod je významnou chovatelskou událostí, která se pořádána na jaře a na podzim. Na svod přijíždějí chovatelé z celé České republiky. Přijíždějí s nadějí provázenou i velkou nervozitou. Při svodech se vybírají koně pro budoucí chov. Pro většinu chovatelů je to výzva předvést své koně v té největší kráse, překypující zdravím s výborným charakterem. Někdy se to povede někdy bohužel né. Na svodech můžete vidět hříbata pod klisnou, mladé klisny, hřebce ale i valachy.

Seznámíme vás se vším co je potřeba si připravit na svod, jak má vypadat váš kůň atd..

Úprava koně a vybavení

Samozřejmostí je čistá předváděcí ohlávka nebo uzdečka a vodítko, ideálně materiálově a barevně sladěné. Klisny a hříbata mohou být předváděni na ohlávce, hřebci vždy na uzdečce (vyjma hříbat a mladých koní do tří let). Udidlo má být co nejjednodušší, kroužkové nebo olivové, dobře padnoucí, vhodné je také rovné nelomené-předváděcí.

Koně by měli být důkladně vyhřebelcováni s vyčesanými a čistými rousy, hřívou a ocasem. Hříva se nezaplétá, ocas se v případě potřeby zastřihne. Obvykle se hříva, ocas i srst nechávají v přirozené formě.

Okování koně není povinné, je na rozhodnutí majitele. V každém případě by měl mít kůň upravená a čistá kopyta.


Veterinární podmínky pro konání svodu koní platné pro rok 2018:

 1. Označení a evidence koní
 • Koně musí být doprovázeni průkazem koně v souladu s § 23 odst. 4 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), v platném znění, který odpovídá vzoru uvedenému v příloze č. 8, části 5 vyhlášky č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem. Koně, kteří mají průkaz koně vystavený v souladu s předpisy Evropských společenství se slovním a grafickým popisem, se považují za koně označené v souladu s touto vyhláškou.

V případě dostihů a závodů musí být průkazy koní k dispozici pro potřeby státního veterinárního dozoru u odpovědné osoby na závodišti v době 1,5 hod. před začátkem závodu, kterého se kůň účastní.

 • Všichni koně bez rozdílu věku musí splňovat požadavky na jejich označení podle § 13 až § 15 vyhlášky č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem. Koně, kteří jsou označeni v souladu s předpisy Evropských společenství se slovním a grafickým popisem, se považují za koně označené v souladu s touto vyhláškou.
 • Kůň pocházející z členské země EU musí splňovat nad rámec požadavků § 19 odst. 2 vyhlášky č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty, ve znění pozdějších předpisů, podmínku povinnosti vystavení veterinárního osvědčení (TRACES), konkrétně vzor 2009/156 AII Registrovaní koňovití.
 • Kůň pocházející ze třetí země, popřípadě její části, která je uvedena na seznamu třetích zemí a jejich částí, z nichž je možno dovážet zvířata do Evropské unie a je doprovázen veterinárním osvědčením pro dočasný dovoz registrovaných koní na dobu kratší 90 dnů a splňuje požadavky § 63 až § 65 vyhlášky č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí (směrnice Rady 2009/156/ES ze dne 30. listopadu 2009 o veterinárních předpisech pro přesun koňovitých a jejich dovozu ze třetích zemí).

2. Povinná vakcinace a vyšetření

V průkazu koně musí být uvedeno, že:

 • kůň byl vakcinován proti influenze koní (chřipce koní) dle vakcinačního schématu daného výrobcem vakcíny a musí být v imunitě. Poslední vakcinace musí být provedena nejpozději 7 dní před konáním svodu,
 • kůň starší 12 měsíců byl laboratorně vyšetřen na infekční anemii koní s negativním výsledkem; toto vyšetření nesmí být starší 12 měsíců.
 • Pořadatel umožní vyložení, napojení a nakrmení koní před začátkem svodu a vytvoří podmínky pro čištění a dezinfekci dopravních prostředků, které byly použity k přepravě koní na svod. Prostory a zařízení, ve kterých se zvířata zdržovala, musí být po skončení svodu řádně očištěny, popřípadě ošetřeny protiplísňovým prostředkem a dezinfikovány.

3. Veterinární přejímka

Veterinární přejímku koní provede soukromý veterinární lékař, kterého zajistí pořadatel svodu. Pořadatel předloží soukromému veterinárnímu lékaři k provedení veterinární přejímky seznam koní, který bude obsahovat následující údaje:

 • jméno koně
 • číslo průkazu koně
 • registrační číslo hospodářství (adresa stáje)
 • datum a čas vyložení koně z dopravního prostředku
 • u zahraničních koní číslo veterinárního osvědčení a zemi původu koně

Svodu se nesmí zúčastnit koně, kteří neprošli veterinární přejímkou.

V případě, že majitel koně není schopen toto na místě předložit, kůň nebude posouzen a odjíždí domů bez nároku na vrácení výstavního poplatku. Proto si dejte na to pozor a před odjezdem opravdu zkontrolujte, zda očkování i vyšetření krve máte zapsané v průkazu koně a je platné.


Prostor pro předvedení

Výstava nebo svod se může konat buď v hale nebo venku na volném prostranství. Prostor pro předvedení bude označen a před zahájením posuzování vysvětlen způsob a směr předvedení. Koně jsou nejprve posouzeni ve statickém postoji (zastavení). Dále je kůň předveden v kroku na pomyslném trojúhelníku a to ve směru hodinových ručiček (na pravou ruku) - šikmo směrem od posuzovatelů, příčně a zpět k posuzovatelům.

Následně je kůň předveden v klusu - oběhne zpravidla 1 - 2x pomyslný trojúhelník, dle žádosti posuzovatelů. Po posouzení každé dané kategorie se všichni koně zúčastní závěrečného defilé a to v takovém pořadí, které určí komisaři a rozhodčí udělí ohodnocení (prémie, Ster). Každý kůň obdrží kokardu s barvou odpovídající dosaženého ohodnocení.

Závěrem akce je posouzení vítězných koní ze všech kategorií a vyhlášení šampióna svodu. Posouzení každého koně trvá necelých 10 minut.

Předvedení a posouzení koně v kroku, klusu a statice

Krok by měl být energický, prostorný, aktivní, ale ne příliš uspěchaný, je důležité, aby vynikla síla koně a jeho osvalení. O klusu platí v podstatě totéž, prostorný, vyzařující sílu a energii. Při změnách směru je vhodné zpomalit, aby kůň ani vodič nevypadávali z rytmu. Výstavní postoj koně upřednostňují posuzující se všemi končetinami stejně rozloženými. Dále si pak rozhodčí případně řekne jakým způsobem je potřeba koně v postoji poopravit. Ideální ovšem je, pokud je sám vodič schopen zhodnotit kvalitu exteriéru a postavit svého koně tak, aby vynikly všechny jeho přednosti.

Oblečení vodičů

Při prezentaci je vhodné předvádět koně v odpovídajícím oblečení : bílá košile, tmavé (černé) kalhoty, vhodné je i tričko či košile prezentující příslušnost k dané stáji.

Samozřejmě volba oděvu není důvodem k vyloučení z posuzování. Ale mezinárodní rozhodčí jsou zvyklí na vyšší standard při předvedení koní. Tudíž je zbytečné považovat jejich rozpaky při shlédnutí "tepláků a trička s lebkami" za úzkoprsost.

Ostatní informace budou zveřejněny v propozicích vydaných ke každé konkrétní pozvánce na svod či výstavu ICS ČR.


Zde se můžete seznámit s platnými zákony při veřejném vystoupení nebo svodu koní - při bonitacích, výkonnostních zkouškách, výstavách, aukčních trzích, propagačních veřejných vystoupeních a soutěžích

Vzhledem k tomu že jsme vlastníci plemenné knihy pod záštitou ASCHK ČR, máme připravený Řád pro konání veřejných vystoupení nebo svodu koní - při bonitacích, výkonnostních zkouškách, výstavách, aukčních trzích, propagačních veřejných vystoupeních a soutěžích, vydaný zmiňovaným občanským sdružením.

Právní předpisy MZe, podle zákonač. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání § 8 - veřejná vystoupení

Státní veterinární správa, podle zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči + veterinární podmínky pro daný rok.

Vakcinace pro rok 2018 bod 7. Koňovití