Valná hromada a zápisy

Nejvyšší orgánem spolku je valná hromada, která se schází nejméně jednou ročně, aby:

a) schválila případné změny stanov

b) zvolila na tříleté funkční období pětičlenou radu spolku a revizní komisi případně tuto radu nebo komisi spolku odvolala

c) schválila zprávu o činnosti spolku a zprávu o hospodaření za předcházející období

d) určila a schválila koncepci činnosti spolku na další období

e) stanovila výši členských příspěvků

f) schválila rozpočet spolku na příští období

g) rozhodla o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně

h) vyloučila člena pro hrubé porušování stanov

Valnou hromadu spolku svolává předseda nebo jiný člen předsednictva spolku formou písemné pozvánky (emailem či poštovní zásilkou) všem členům spolku a to prokazatelně nejméně 14 dní před datem konání valné hromady. V pozvánce musí být uvedeno datum konání, hodina, místo a program valné hromady. Protokol z usnesení podepisuje předseda nebo místopředseda a zapisovatel jednání. Usnášeníschopná je, pokud se zúčastní nadpoloviční většina členů. Není-li valná hromada usnášeníschopná, svolá rada spolku náhradní valnou hromadu nejdéle do jednoho měsíce ode dne původního konání, tato opakovaná členská schůze je usnášeníschopná nadpoloviční většinou přítomných členů.