Výkonnostní zkoušky 

 Propozice ke zkouškám výkonnosti konaným dne 12.5.2018 při svodu plemene v Bohuslavicích

Zkoušky výkonnosti nejsou pro toto plemeno povinné, majitel koně rozhoduje o jejich vykonání dobrovolně za účelem zvýšení plemenné hodnoty koně.

Zkouška výkonnosti je přístupná koním, kteří:

 • V roce 2018 dosáhnou věku min. 4 let
 • Jsou narozeni v rámci plemenné knihy Irský cob
 • Jsou zapsáni do plemenné knihy Irský cob (zápis proveden nejpozději v den konání zkoušky a to před vykonáním vlastní zkoušky)

Veterinární podmínky:

 • Akce se řídí veterinárními pravidly vystavenými pro rok 2018
 • Platné vyšetření na IAE ne starší 12 měsíců
 • Platné očkovací schéma
 • Účastníci se řídí pokyny určeného pracovníka

Odpovědnost pořadatele:

 • Pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, jakožto za nehody, onemocnění, ztráty předmětů a jejich poškození. Za způsobilost (jezdce i koně) účastnit se výkonnostní zkoušky (tedy i za případné úrazy). Veškeré náklady spojené s účastí na výkonnostní zkoušce hradí vysílající subjekt - přihlašovatel. U účastníků mladších 18 ti let, zodpovídá jejich zákonný zástupce.

Varianty výkonnostní zkoušky:

 • Varianta A - Drezurní zkouška pod sedlem

Drezurní úloha P1

Zkouška charakteru koně

 • Varianta B - Skoková zkouška pod sedlem

Jednoduchá skoková řada na výškách 70 - 80 - 90 cm

Zkouška charakteru koně

 • Varianta C - Zkouška v zápřeži - vozatajská úloha FI

Zkouška charakteru koně


Způsob hodnocení:

Hodnotí se celými čísly 1 až 10 bodů

Bodování je slovně vyjádřeno následovně:

 • nedostatečný 1 - 2 body
 • podprůměrný 3 - 4 body
 • průměrný 5 - 6 bodů
 • nadprůměrný 7 - 8 bodů
 • vynikající 9 - 10 bodů.

Hodnocení budou provádět minimálně tři hodnotitelé jmenovaní RPK. Koeficienty:

• zkouška drezurní, skoková, zápřež 0,8

• hodnocení charakteru 0,2

Každá disciplína se hodnotí pomocí bodové stupnice 1 - 10. Za každou část obdrží účastník po jedné známce od každého člena komise. Výsledek zkoušky se vypočte z průměru bodového hodnocení všech členů komise v jednotlivých částech, vynásobením těchto průměrů koeficienty a součtem těchto podílů. Zkoušky úspěšně absolvuje kůň s celkovým hodnocením 6,1 bodů a výše, přičemž nesmí v jednotlivých disciplínách obdržet hodnocení pod 5 bodů (nižší nežli průměrnou). Klisny a hřebci mohou v případě zranění při zkoušce výkonnosti opakovat celou zkoušku nebo jen discipliny, které neabsolvovali. Při dokončení zkoušek výkonnosti a nesplnění limitu v jedné disciplině mohou klisny a hřebci 1x opakovat tuto disciplinu v termínu stanoveném RPK.

Vlastní zkouškou charakteru je krátké předvedení na ruce, osedlání, případně postrojení před porotci a zvednutí všech čtyř končetin. K hodnocení charakteru se přihlíží v průběhu celých ZV. U koně smí být pouze jezdec, nebo kočí a jeden pomocník.